Landbrukseiendom

Landbrukseiendom

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Landbruk, eng

Konsesjon på landbrukseiendom

Skal du overdra eller erverve en eiendom? Hvis det hviler konsesjonsplikt på eiendommen, må ny eier søke tillatelse til å overta eiendommen. Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom.

Boplikt

Det finnes tre former for boplikt:

  • Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom.
  • Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak.
  • For små eiendommer kan boplikt være betingelse for konsesjonsfrihet i en kommune med forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)
  • Boplikt, Landbruksdirektoratet

Driveplikten

Driveplikten er en personlig og varig plikt. Plikten bygger på at eieren har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordlovens formål. Plikten innebærer at jordbruksareal skal drives kontinuerlig, og plikten ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt.

Nydyrking

Nydyrking av arealer til jordbruksformål kan bare skje etter plan som godkjennes av kommunen. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord, herunder også gjenoppdyrking av jord som har ligget unytta i over 30 år.

Sist oppdatert: 31.10.2022

Fant du det du lette etter?