Dyr i Trondheim

Dyr i Trondheim

Trondheim kommune har et rikt dyreliv på tross av store bebygde arealer. Vel 320 viltarter er registrert, over 80 prosent er fuglearter, resterende er hovedsakelig pattedyr samt et fåtall amfibier og krypdyr.

Hegre fanger frosk på Theisendammen
Hegre fanger frosk på Theisendammen. Foto: Einar Kongshaug

Viltmangfoldet i Trondheim

Sentrumsnært er det et stort mangfold av viltarter, grunnet nærhet til marka, Nidelvkorridoren og rike sjøfuglområder langs fjorden. Dette gir oss som innbyggere store muligheter for gode naturopplevelser. For å opprettholde dette mangfoldet er det avgjørende å sikre artenes leveområder med tilgang på mat, skjul, yngleplasser og spredning/vandringskorridorer.

Truslene mot viltmangfoldet

De største truslene mot viltmangfoldet i Trondheim er:

  • tap, ødeleggelse og oppsplitting av leveområdene ved nedbygging, hogst eller andre inngrep
  • direkte forstyrrelser fra menneskelig ferdsel kan i enkelte områder virke negativt
  • løse hunder i båndtvangstida er et stort problem i enkelte marka- og fjæreområder
  • innføring eller spredning av fremmede arter en økende trussel

Vilt i Trondheim

Elg

Rådyr

Måker

Grevling

Bever

Kornkråke

Skogsfugl og hønsehauk

Vannfugl, sjøfugl

Flaggermus

Salamander

Insekter

Sist oppdatert: 19.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward