Elg

Elg

Dette faktaarket sier litt om biologi, forekomst av, jaktstatistikk og hvordan vi bedre kan forholde oss til elgen i Trondheim.

Elg i snø Foto E Kongsvold
Elg i vinterskogen Foto: Einar Kongsvold

Biologi og forekomst

Elgen er det største pattedyret i Norge. En voksen elg kan oppnå en skulderhøyde på over 2 meter og veie opptil 750 kg. Elgkua er mindre enn oksen og har ikke gevir. I mai/juni føder elgkua 1-2 kalver.

Det er mye elg i Trondheim, og vinterbestanden er anslått til mellom 200 og 250 dyr. Elgen er en kilde til naturopplevelser og er en ressurs for byens befolkning, jegere og rettighetshavere, men også en kilde til konflikter.

God tilgang på mat og innføring av ”rettet avskyting” (det vil si kontrollert avskyting fordelt på kjønn og alder, i praksis en redusert avskyting av produktive hunndyr), har ført til en kraftig vekst i bestanden de siste 30 årene. Stor mattilgang skyldes hogst og store områder med ungskog som gjør det lett for elgen å finne mat.

Vinterstid er bark og nyskudd av rogn, osp, selje, furu, bjørk og blåbærlyng viktig mat, mens bjørk, blåbærlyng og store saftige urter dominerer sommerføden.

Elgku med kalv. Foto: Steinar Grønnesby
Elgku med kalv. Det er et stort produksjonspotensial i elgstammen i Trondheim,
her finnes mange produktive kyr. Foto: Steinar Grønnesby

Stasjonær elgstamme

Vi regner med at elgstammen i kommunen er rimelig stasjonær. Mesteparten av dyrene har begrensede forflytninger mellom beite- og hvileområdene. På vinteren er det en tendens til trekk fra høyereliggende snørike områder og nedover i terrenget, spesielt når det er mye snø. Disse lavereliggende områdene er gjerne bebygd, noe som gjør at elgen kommer helt inn på bebyggelsen. Her finner den mat i hager og grøntområder. Elg på "bytur" fører ofte til konflikt med både bil og tog.

Trussels- og konfliktårsaker for elg i Trondheim

 • Veier/trafikk
 • Løshunder
 • Bebyggelse, anlegg

Tiltak mot elgkonflikter

Tiltak som gjøres for å begrense konfliktene med elg kan være skilting langs veier, ledegjerder langs veier og jernbane, og rydding for å bedre sikten langs veier. Økologiske korridorer er også et godt tiltak for å forhindre ulykker.

Det gjøres også informasjonsarbeid og bevisst avskyting av elg i trafikkerte områder både under ordinær jakt og ellers ved behov.

Trekkveier

Det er flere viktige trekkveier for elg i kommunen. Disse er beskrevet på kommunens viltkart. Noen av trekkveiene ligger farlig til for elgen. Spesielt farlige krysningspunkt er på E6 i Okstadbakkene, Lersbakkene ved Klett, Reppe/Være og på Ringvålveien.

Trekkveiene for elg mellom Bymarka/ Byneshalvøya og skogområdene ved Skjøla/Tiller/Vassfjellet (Leinstrandkorridoren) og Strindamarka (Leirelvkorridoren) er svært viktig å bevare da de er noen av de største økologiske korridorene våre i Trondheim.

Elgjakt og jakttider

Det drives elgjakt i de fleste markaområdene i kommunen, med unntak av den kommunale Bymarkseiendommen. Allemannsretten (dvs. retten til fri umotorisert ferdsel i utmark) gjelder hele året, også under elgjakta. Turfolks muligheter for ferdsel i utmark er altså ikke begrenset i den perioden.

Årlig felles mellom 200 og 250 elg under ordinær elgjakt i Trondheim kommune. Dette tilsvarer årlig 30 - 40 tonn kjøtt med en førstehåndsverdi på 2 - 3 millioner kroner. 

Jakttider

Miljødirektoratet fastsetter jakttidene for fem år av gangen.

Når du møter elg

 • Ha respekt for elgen. Husk, den er et vilt dyr.
 • Hold avstand. Gå aldri nærmere når du oppdager elg. Du kan være for nær selv på 50 meters hold.
 • Observer kroppssignalene. Når elgen ser rett på deg med reist hode og stående ører, har den ikke bestemt seg for om den skal flykte eller bli stående. Trekk deg rolig unna! Når elgen har reist bust, holder hodet lavt og ørene flatt bakover, må du straks fjerne deg. Elgen kan angripe. Husk at du ikke klarer å løpe fra en elg.
 • Vær varsom når du møter ku med kalv og gå aldri imellom. Husk at elgkua vil forsvare kalven sin.
 • Trekk kjæledyr bort for å unngå konflikt.
 • Vær oppmerksom på barn og elg. Lær barna riktig atferd i møte med elg.
 • Pakk inn eller lag skremsler på bærbusker prydbusker eller frukttrær for å unngå beiteskader.

 

To elgkalver bak et tre, bymarka
Elg i Bymarka. Foto: Njål Pettersen

 

Elg i boligområder og ved veier

Gi Viltpatruljen melding om elg i boligområder, og langs sterkt trafikkerte veier. Viltpatruljen nås ved henvendelse til politiet på telefon 02800.

Mer informasjon

Angående leveområder, fallvilt, ettersøk og jakt, samt om du har, eller ønsker informasjon om vilt i Trondheim:

Ta gjerne kontakt med Trondheim kommune ved Klima- og miljøenheten.

Sist oppdatert: 15.07.2024

Fant du det du lette etter?