Tilskudd for å bekjempe fremmede plantearter i Trondheim

Tilskudd for å bekjempe fremmede plantearter i Trondheim

Formål

Trondheim kommune ønsker å bekjempe totalt ni fremmede planter. Disse hører ikke hjemme i Norge og truer det norske naturmangfoldet. Det er i utgangspunktet ikke forbudt å ha fremmede planter i hagen, men hageeiere må ha kontroll på at disse ikke sprer seg ut til naturen.
Kommunen har ikke kapasitet til å bekjempe fremmede planter på privat grunn. Derfor gis det nå tilskudd til bekjempelse på private eiendommer i 2024.

Prioriterte fremmede planter

Bruk apper som Artsorakel eller PlantNet for å identifisere arter i hagen din eller send spørsmål på e-post til 

Hvem kan søke om tilskudd

Privatpersoner, borettslag, sameier, huseierlag og velforeninger.

Hva kan du søke tilskudd til

Tilskuddet er først og fremst ment for de som trenger bistand fra profesjonelle aktører eller har behov for spesifikt utstyr.

Tilskuddet dekker mekanisk fjerning som luking, tildekking og leie/kjøp av nødvendig utstyr. I tillegg inngår kjemisk bekjempelse med plantevernmidler. Skal du bruke sprøytemidler, så er det et krav at dette utføres av en profesjonell aktør (anleggsgartner, firma osv.). Oppgraving med maskin prioriteres ikke da dette er veldig kostbart. Hvis dette likevel er det eneste alternativet, ber vi om at søker tar kontakt før det sendes søknad for å diskutere mulighetene.

Tilskuddet kan dekke egeninnsats. Da må du anslå antall timer som er planlagt brukt på bekjempelsen. Timesatsen for eget arbeid er 325 kr/time. Kjørekostnader dekkes etter statens reiseregulativ. Husk å dokumentere egeninnsatsen i rapporteringen (se avsnittet om rapport).

 

Hvem skal utføre bekjempelsen

Kjemisk bekjempelse skal utføres av profesjonelle aktører med autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler (sprøytesertifikat). De som har autorisasjonsbevis har ansvar for å forholde seg til regelverket knyttet til bruk av plantevernmidler. Hobbygartnere uten sertifisering kan ikke få tilskudd.

Annen bekjempelse kan utføres av privatpersoner selv (egeninnsats) eller det kan leies inn profesjonell hjelp. Anbefalinger om bekjempelsesmetoder bør følges, se lenker for de enkelte plantene nedenfor.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Siste søknadsfrist er 15. august. Det er mulig å søke allerede fra våren for planlagt arbeid i 2024. Utbetaling vil skje etter at kommunen har mottatt kvitteringer eller kontoutskrifter for utført arbeid. Dette må du sende inn før 1. november (se avsnitt om rapport).

Søk om tilskudd

Tilskudd til privatpersoner er inntil kr 5000 per år. Borettslag, sameier, huseierlag og velforeninger som ofte har større eiendommer og ofte mer å bekjempe, kan få inntil kr 10 000 per år. Da bekjempelse bør skje over flere år (som ofte er nødvendig), må det søkes om tilskudd hvert år. Søknader som får tilsagn i 2024, vil bli prioritert for videre oppfølging ved søknad påfølgende år.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen

Er det første gang du søker om tilskudd med Tilskuddsbasen?


Du må søke på vegne av en organisasjon/aktør i Aktørbasen. Denne tilskuddsordningen er åpen for privatpersoner. Da skal du også opprette en “aktør” i Aktørbasen, men husk at da må du registrere deg uten organisasjonsnummer.

  • Hvis du har en rolle i organisasjonen i Brønnøysundregistrene har du det også automatisk i Aktørbasen.
  • Hvis du ikke har en rolle i organisasjonen kan du be noen som har det om å oppdatere informasjonen i Brønnøysundregistrene.
  • Alternativt kan du be organisasjonen om at du blir lagt til som representant i Aktørbasen.
  • Hvis organisasjonen du skal søke tilskudd på vegne av ikke er registrert i Brønnøysundregistrene er det mulig å opprette en aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen. Du må i så fall være helt sikker på at organisasjonen ikke er registrert i Aktørbasen fra før!

Etter at Aktørbasen eventuelt er oppdatert kan du gå tilbake til denne siden for lese mer om Tilskuddsbasen.


Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen


Krav til søknad

  • Kart over området hvor planten(e) forekommer, og hvor stort område planten dekker.
  • Beskrivelse av hvordan du har tenkt å bekjempe arten, samt tidsplan for bekjempelsen.
  • Kostnadsoverslag for arbeidet.
  • Hvis firma engasjeres til bekjempelsesarbeidet, må skriftlig tilbud legges ved.

 

En søknad per tiltak - en samlet søknad pr år

Du kan ikke søke tilskudd fra flere kommunale tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse. Det betyr at du sender én søknad hvis du skal bekjempe flere fremmede planter i hagen din. Makstilskuddet gjelder i utgangspunktet for eiendommen det skal gjøres arbeid på, ikke per planteart.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen. Kvitteringer knyttet til bekjempelsen av fremmede planter, må følge rapporten som vedlegg. Se kravene til rapport i avsnittet nedenfor.

Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, vil ikke tilskuddet bli utbetalt.

Rapport og utbetaling av tilskudd


Du må levere en rapport i Tilskuddsbasen etter at du er ferdig med bekjempelsen. Frist for dette er 1. november 2024. Rapporten skal inneholde faktura eller kvitteringer, og dokumentasjon over reelle utgifter i prosjektet. Bilder før og etter tiltaket skal også legges ved.

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto. Det kan ta inntil tre uker fra innsending av rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilsyn

Trondheim kommune ønsker å følge med på at bekjempelsesarbeidet utføres riktig. Du kan derfor bli plukket ut til tilfeldig kontroll og bli kontaktet for å avtale tid for tilsyn.

Kontaktinformasjon

Klima- og miljøenheten

Evelyne Marie T Gildemyn, telefon 41 66 96 84

Om du har spørsmål knyttet til fremmede arter i Trondheim, kan du sende en e-post til

Sist oppdatert: 20.06.2024

Fant du det du lette etter?