Biologisk mangfold i Grønn Barneby

Biologisk mangfold i Grønn Barneby

Naturfagsenteret

Naturfagsenteret har mange ressurser tilpasset både skoler og barnehager

100-meterskogen

Tips om naturaktiviteter

Opplevelser ute i naturen er viktig for å skape miljøinteresse hos barn og unge. Her er tips om ulike ressurser til bruk når man er ute på tur.

Bli kjent med, og bevar 100-meterskogen

Har dere et naturområde i nærheten som er spesielt verdifullt for barn og ansatte? Dette kan være et spesielt turmål, lekeområde eller viktig på andre måter. Kanskje området gror igjen, eller på andre måter er i ferd med å miste naturverdien det nå har. Bli med på prosjektet, og få tips og veiledning om hva som kan gjøres for å øke naturmangfoldet i "hundremeterskogen".

Aktiviteter

 • Kartlegging av naturmangfoldet - lære om økosystemer ved å kartlegge naturtyper (f.eks. er det løv- eller barskog, en gammel beitemark, en bekkedal eller ei nedbørsmyr) og hvilke planter som er typisk for disse. Bruk av kartverktøy. Finne ut hvilke dyr som lever i området.
 • Skjøtsel - rydding av kratt, slått (NB dette må avklares med grunneier) - Tiltak for dyrelivet: fuglekasser.
 • Fremmede arter - kartlegge fremmede arter, legge inn i artsobservasjoner.no, bekjempelse (enklest for plantearter).
 • Holde området ryddig - Informere nærmiljøet hvorfor området er viktig og hvordan det kan holdes ryddig (jf. hageavfallsproblematikk).
 • Sporløs ferdsel - bevissthet rundt slitasjeproblematikken. I utgangspunktet tillates ikke skoler/barnehager å sette opp gapahuker eller andre faste konstruksjoner i grøntområder, dette på grunn av faren for slitasje. En del barnehager har god erfaring med prosjektet ”Sporløs ferdsel”.
 • Kartlegging av bruk og viktigheten til området for nærmiljøet - barnetråkkregistrering. Bli kjent med kommuneplan, planprosesser, muligheten til medvirkning i planprosesser.

Relevante og inspirerende nettsider på miljolare.no

Skog og skogdag

Delta på skogdag

Gjennomfør skolens skogdag i samarbeid med Miljøenheten. Bruk målebånd og skogsmatematikk for å regne ut et skogområdes økonomiske potensial. Lær om bruk av skogressursene fra kongle til hus, papir og brensel.

Aktiviteter

 • Samle kongler for å få frø
 • Såing
 • Registrere planter/plantesamfunn for bestemmelse av markas kvalitet (bonitet)
 • Planting gran/furu
 • Registrer naturlig foryngelse
 • Registrere /finne spor etter skadegjørere på planter (snutebiller, mus, grangallelus, hare, rådyr, elg)
 • Rydding av gras /kratt
 • Telling av greinkranser og årringer for aldersbestemmelse.
 • Høydemåling (egen høydemåler)
 • Skogmatematikk
 • Volumberegning, planter/dekar
 • Treprodukter. Registrering av treprodukter i hverdagen
 • Bærplukking
 • Sopp-plukking

Relevante og inspirerende nettsider

 • Lære med skogen - Undervisningsprogram som er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel
 • Skoleskogen - "Lære med skogen" sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre.
 • Lære med skogen - Lær om skog og skogbrukets betydning for samfunnet
 • Treveven - For deg som er ung og ønsker å lære mer om tre og skog
 • Uteskoleveven - Ressursside spesielt for lærere
 • Kongleposten - Barnas egen tumleplass

Bekken

Bekken som levested

Hva lever i bekken, hvordan er livsbetingelsene for vannlevende smådyr og fisk? Følg med på hvordan livsmiljøet i bekken utvikler seg over tid. Uglabekken, Sørabekken og Sjøskogbekken er vassdrag hvor sammensetningen av vannorganismer kan fortelle oss noe om forskjellen mellom forurensede og ikke-forurensede strekninger. Kan vi gjøre noe for å bedre livsbetingelsene i bekken?

Aktiviteter

 • Kartlegg bunndyrfaunaen i forskjellige strekninger
 • Observasjon av pattedyr i og ved vann, for eksempel bever og oter
 • Følg med på gytetider
 • Bekjempelse av fremmede arter
 • Hjelp TOFA med utsetting av fisk. Lær om kultivering.

Relevante nettsider med ideer og inspirasjon

Hvem bor i elva di

Hvem bor i elva di - elevhefte og undervisningsopplegg

"Hvem bor i elva di?" er et elevhefte og undervisningsopplegg utarbeidet av Statens naturoppsyn (SNO) og Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)).

Kontaktperson. Tone Løvold, Kunnskapsenterer for laks og vannmiljø, e-post: tone.lovold@nord.no.

Fuglehjelpen

Fuglehjelpen vær med og hjelp fuglene i nærområdet

Vær med og hjelp fuglene i nærområdet året rundt som Grønt flagg tema. Fugler kommer man tett på. Ved foring og ved å sette opp fuglekasser så får man et nært forhold til naturen i nærheten.

Sett opp rugekasser på våren og følg med på hvordan hekkinga går. Registrer de artene som hekker i området. Hjelp fuglene gjennom vinteren med fôring. Dette er en flott måte å få dyrelivet tett på og en flott mulighet til å registrere hvilke arter som overvintrer i området. Kanskje et skolebesøk av en ornitolog kan gi undervisningen et ekstra løft.

Dersom din enhet ønsker å jobbe med dette som et Grønt Flagg tema kan vi i Grønn Barneby bidra med ressurser. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan bidra med.

Aktiviteter

 • Sett opp fuglekasse, evt. med webkamera
 • Se etter spetter i Trondheim. Trondheim har alle våre spetter. Se etter reirhull, spettesmie, beitespor på trær, stubber og i maurtuer.
 • Fôring av overvintringsfugler
 • Observasjon av ulike arter
 • Bygg en fuglekasse

Relevante nettsider med ideer og inspirasjon

Bli en artsobservatør

Bli en artsobservatør - ta bedre vare på naturen

For å kunne ta bedre vare på naturen, trenger vi kunnskap om hvilke arter som finnes omkring oss; både sjeldne og vanlige, men også uønskede arter.

Se på planter og dyr når dere er ute og skriv ned navnet på dem du kjenner. Etterpå kan dere samle informasjonen å legge det inn i artsdatabanken. Slik blir dere med på den nasjonale innsamlingsaksjonen for naturmangfoldet. Barna/klassetrinnet kan få utdelt et diplom som takk for bidraget.

Aktiviteter

La humla suse

Bier og humler som miljøtema

Foredrag fra nettverksmøte for Grønn barneby september 2014

La Humla Suse er en idealistisk forening som jobber for å sikre humlers levekår i Norge. Våre støttespillere inkluderer flere av landets fremste humleeksperter. Vi sprer kunnskap, gjennomfører aktiviteter og verver humlevenner for å nå våre mål:

Utlån av utstyr

Grønn Barneby har utstyr til låns

Grønn Barneby har utstyr som kan lånes dersom noen ønsker å jobbe med biologisk mangfold i nærområdet.

Vi har utstyr til bruk på følgende områder:

 • Bekk og småelver
 • Fjæra og stranda
 • Artsobservasjoner
 • Skjøtsel av kulturlandskap
 • Fuglekasser med webkamera

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer info!

Aktiviteter for ungdomsskole

Tips og forslag til opplegg og aktiviteter for ungdomsskole

Grønn Barneby ønsker å støtte opp om ungdomsskoler sitt arbeid med biologisk mangfold som en del av miljø- og realfagsundervisning. Dette blir gjort gjennom utlån av utstyr, kursing og å formidle kontakt med naturforvaltningen. Flere av valgfagene åpner for å jobbe praktisk med dette temaet på ungdomstrinnet.

La humla suse: bier og humler som miljøtema

Nettsiden "La Humla Suse" gir deg tips om hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen for bier og humler. Du finner også nyttig informasjon i presentasjonen "Humler og bier som miljøtema", v/Sondre Dahle, NINA. (Fra nettverksmøte for Grønn Barneby).

Sist oppdatert: 29.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX