Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom

Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at ikke-kommunale aktører i Trondheim skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for ungdom. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, organisasjoner og grupper i Trondheim
 • FAU ved skolene
 • Andre ikke-kommunale aktører (som menigheter og kulturaktører)

Krav til søker

Personer som, lønnet eller ulønnet, skal ha oppgaver i fritidsklubber, i barne- og ungdomsleirer eller i frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal levere gyldig politiattest. Søkere som kan dokumentere hvordan dette håndteres vil bli prioritert.

Se informasjon om politiattest på politiets nettsider.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tiltak påfølgende år er 1. desember.

Saksbehandlingstid er 3-4 uker.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjettramme for tilskuddsordningen vedtas årlig av Bystyret. I 2023 er rammen 636.000 kroner.

Se oversikt over tidligere tildelinger

Hva prioriteres

 • Aktivitet for ungdom i alderen 13-18 år
 • Aktivitet i bydeler med få åpne fritidstilbud/helgetilbud for ungdom
 • Aktiviteter i tilknytning til helg
 • Aktiviteter som tilbys regelmessig over tid (minimum ett semester)
 • Aktiviteter som er gratis og åpent for alle
 • Aktiviteter med høy grad av medvirkning fra målgruppen
 • Det forutsettes at alle aktiviteter er rusfri og at sikkerhet for deltakerne ivaretas

Hva kan få støtte

 • Utgifter til aktivitet
 • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
 • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere

Hva prioriteres ikke

 • Drift av organisasjonens ordinære aktivitet
 • Enkeltarrangement og aktiviteter med kort varighet
 • Medlemsaktiviteter eller aktiviteter som krever forhåndspåmelding
 • Tilbud utenfor kommunen
 • Utstyr til personlig bruk
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet
 • Utgifter til ordinær deltakelse i kultur-, idrett- og fritidstilbud (som deltakeravgift)

Annet

Det gis ikke støtte til fullfinansiering, og søkere må derfor kunne vise til annen finansiering i tillegg til et eventuelt tilskudd fra kommunen.

Oppfølgingstilbud

For å styrke samarbeidet mellom frivillige aktører og kommunen, og kompetanse og kvalitet i tilbudene, vil kommunedirektøren etablere et oppfølgingstilbud for aktører som mottar støtte fra denne tilskuddsordningen.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Sissel Nestvold
Telefon 41 30 57 47

Sist oppdatert: 24.10.2023

Fant du det du lette etter?