Helårsarrangører musikk

Helårsarrangører musikk

Trondheim kommune gir tilskudd til helårs konsertarrangører for å stimulere til et rikt konserttilbud innen alle sjangre.

Formål

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Trondheim et bredt og profesjonelt konserttilbud av høy kvalitet. Tilskuddsordningen skal stimulere til konserttilbud innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde klubber og scener i hele byen som gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai.

Hvem kan få støtte

Profesjonelle helårs konsertarrangører med egen scene. Arrangementene må være åpne for publikum og ha billettsalg.

Med profesjonell helårsarrangør menes scener som ikke baserer driften på frivillig arbeid og/eller gratiskonserter. Scener som mottar driftsstøtte fra kommune, stat eller fylke, samt offentlig eide selskaper, kan ikke søke om støtte fra denne ordningen.

Dette prioriteres

  • Gjennomføring av konserter i regi av profesjonelle arrangører. Det er en forutsetning at driften er profesjonell, at ansatte og musikere lønnes/honoreres, og at driften regnskapsføres og rapporteres.
  • Tilskudd til honorarer, utgifter til reise, kost og losji til band, teknikk, markedsføring eller lignende.
  • Arrangørene søker på bakgrunn av gjennomførte konserter siste halvår, samt planlagte konserter i kommende halvår. Tilskuddsnivå vurderes på bakgrunn av søkerens aktivitet, ansiennitet og erfaring, samt på bakgrunn av særskilte behov (dersom dette er aktuelt).

Dette prioriteres ikke

  • Lukkede arrangement.
  • Prosjektutvikling, øving og forberedende produksjon.
  • Søknader fra offentlig finansierte utdanningsinstitusjoner, studentgrupper- og organisasjoner.
  • Enkeltkonserter eller konsertserier arrangert på temporære scener eller i lokaler som ikke har konsertvirksomhet som sin kjernevirksomhet.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kontaktperson: Hilde Østerås Berntsen
Telefon: 90 84 47 79
E-post:

Sist oppdatert: 13.04.2023

Fant du det du lette etter?