Nabolagspott for Tempe-Sorgenfri og Lademoen

Nabolagspott for Tempe-Sorgenfri og Lademoen

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til attraktive og inkluderende tiltak i bomiljøet som fremmer kontakt mellom mennesker i områdene Tempe-Sorgenfri og Lademoen.

Bakgrunn

På Tempe-Sorgenfri og på Lademoen er Trondheim kommune i gang med områdesatsinger. Områdesatsingene handler om å mobilisere lokale krefter for å gi positiv utvikling for bomiljøet og menneskene som bor der. Det er viktig å jobbe for et bredere mangfold. Mer stabilitet og mindre flytting inn og ut av området, og tilrettelegge for at flere barnefamilier blir boende ut over småbarnstiden. Dette kan vi få til gjennom å bedre bomiljøet og styrke nabolagene!

Hvem kan søke om tilskudd

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist for denne tilskuddsordningen.

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Dette vil bli prioritert

 • Tilskuddet kan brukes til prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter lokalt, og som bidrar til økt samarbeid mellom naboer, organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.
 • Aktiviteter som er gratis eller har lave kostnader for deltagere.
  Herunder kommer både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel jevnlige fritidsaktiviteter og sosiale arrangementer for, med og av beboerne i områdene.
 • Utgifter til innleie av instruktører, aktivitetsledere, husleie og lignende i forbindelse med en konkret aktivitet kan dekkes av tilskuddet.
 • Tiltakene må gjennomføres innenfor avgrensningene til områdesatsingene lokalt på Tempe-Sorgenfri eller Lademoen.
 • Nye aktiviteter prioriteres.

Det gis ikke tilskudd til

 • Ordinær drift av lag og organisasjoner, herunder alminnelig lønn og administrasjonsutgifter.
 • Fullfinansiering eller underskuddsgaranti.
 • Søknader om personlig utstyr.
 • Reisestøtte, kurs og seminardeltakelse.
 • Politisk og religiøs aktivitet.
 • Aktivitet som allerede mottar tilskudd fra Trondheim kommune.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Cathrine Kahn
Telefon: 90 69 44 08
E-post:

Saksbehandler: Rolf B. Jensen
Telefon: 95 26 37 46
E-post:

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post:

Sist oppdatert: 06.05.2024

Fant du det du lette etter?