Reisestøtte til semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk

Reisestøtte til semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk

Ordningen er nå stengt for 2023, da årets midler er fordelt.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler, og sang- og musikkensembler særlig rettet mot talentfull ungdom, kan gjennomføre utenlandsreiser og -turneer.

Hvem kan søke om tilskudd

Tilskuddet kan tildeles semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler med base i Trondheim.

Hva menes med semiprofesjonelle/fremragende?

Med semiprofesjonelle/fremragende menes i denne sammenhengen ensembler basert på frivillighet, og som har et høyt kunstnerisk nivå. Ordningen gjelder også ensembler som er særlig rettet mot talentfull ungdom, og som rekrutterer sine medlemmer fra Trondheim og Trondheimsregionen.

Hva menes med ensembler?

Med ensembler menes i denne sammenhengen, orkestre, kor og korps med et fast antall medlemmer fra om lag ti personer og større.

Krav til søker

 • Ensemblet må ha flere enn 10 faste medlemmer
 • Ensemblet skal ha sin base og daglige aktivitet i Trondheim
 • Ensembler må ha eksistert i minimum tre år
 • Flertallet av ensemblets medlemmer skal ha sin faste bopel i Trondheim
 • Ensemblet må ha jevn aktivitet gjennom hele året (med unntak for ferieperioder)
 • Ensemblet må kunne dokumentere god utvikling over tid

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknad må likevel sendes inn i god tid, senest 1 mnd, før reisen det søkes om støtte til gjennomføres. Det må påregnes en saksbehandlingstid på tre uker etter at søknad er sendt inn. I ferieperioder eller ved stor pågang kan behandlingstiden bli lenger.

Dette prioriteres

Det må foreligge konkrete planer for bruk av tilskudd.

Reisen skal ha et faglig formål.

Tilskudd kan gis som delfinansiering av utgifter knyttet til:

 • reiser i forbindelse med ensemblets deltakelse i konkurranser, stevner og lignende i utlandet
 • turneer i utlandet

Dette prioriteres ikke

Det gis ikke støtte til dekning av følgende utgifter:

 • Honorar til ensemblets medlemmer eller ledere, eller til musikere/aktører innleid for anledningen
 • Diettpenger
 • Turnevirksomhet i Norge
 • Kjøp/leie av instrumenter og annet utstyr
 • Profesjonelle ensembler innvilges som hovedregel ikke støtte fra ordningen

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknad

 • Søknad må inneholde presentasjon av søker, beskrivelse av prosjekt og et budsjett med alle kostnader og finansiering av disse (utgifter/inntekter).
 • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra søknad. Henvisninger til vedlegg m.m. må kun gjelde tilleggsinformasjon.
 • Søker må oppgi postadresse, epost, kontonummer, organisasjonsnummer, kontaktperson og eventuell internettadresse i søknaden.

Budsjett

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med. Trondheim kommune gir ikke fullfinansiering av prosjekter, og søker må derfor måtte finne annen finansiering i tillegg til kommunalt tilskudd.

En søknad per prosjekt

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur

Roald Birkelund

Telefon 95 26 33 52

E-post:

Sist oppdatert: 30.03.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward