Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendStrakstiltak kunst og kultur

Strakstiltak kunst og kultur

Formål

Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim, og styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvem kan få støtte

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Dette prioriteres

 • Tidsavgrensede arrangement og prosjekter med lokal forankring.
 • Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.
 • Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsningsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk

Vi ber om at tiltak med lang planleggingstid, eller som skal foregå langt fram i tid, søker på en annen tilskuddsordning, for eksempel Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd.

For øvrig gjelder de samme prioriteringene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle.

Krav til søknad

 • CV eller annen dokumentasjon som viser søkerens faglige kvalifikasjoner, kunstneriske virksomhet og kompetanse skal vedlegges. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke).
 • Maksimalt tilskuddsbeløp for strakstiltak er 15 000 kroner, og søknadsbeløpet kan ikke være høyere enn dette

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Kurs- og seminardeltakelse
 • Studiereiser eller annet tilskudd til utdanning
 • Studierelaterte prosjekt
 • Årlige/regelmessige arrangement og prosjekt med lang planleggingstid (herunder plateinnspillinger og preproduksjoner)
 • Ordinære driftstilskudd
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Reise- og turnéstøtte
 • Kommersielt baserte arrangement/prosjekter
 • Innkjøp av utstyr
 • Støtte til filmprosjekt, disse henvises til tilskuddsordninger gjennom Midt-Norsk Filmsenter

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Rådmannens fagstab, faggruppe kultur

Kontaktperson: Roald Birkelund, seniorrådgiver
Telefon: 952 63 352
E-post: kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 20.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004