Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendStrakstiltak kunst og kultur

Strakstiltak kunst og kultur

Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim, og styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Koronatiltak: Unntak for 2020, gjeldende fra 22. juni og ut året.

Bystyret har bevilget ekstra midler for å hjelpe Trondheims aktører innen arrangements- og kultursektoren. I den forbindelse gjøres det en ekstraordinær utvidelse av rammene på tilskuddsordningen. Budsjettrammen er nå økt med kr. 2,8 millioner, hvorav 0,3 millioner er forbeholdt utstillingsstøtte og 0,5 millioner er øremerket tilskudd til teknisk bistand i forbindelse med arrangementer. Den øvre begrensningen for søknads- og tilskuddsbeløp er midlertidig økt til 50 000 kroner. Tilskudd søkes i Tilskuddsbasen, med løpende søknadsfrist.

Det kan også gis utviklingsstøtte for å sikre videre drift, samt egenandel der det kreves for statlige tilskudd til planlagte investeringer. Utviklingsprosjekter kan være innen formidling, lyd og lys og videoproduksjon. Prosjekter som inkluderer både kunstnere og apparatet rundt kunstnere prioriteres.

Endringene er et av Trondheim kommunes koronatiltak for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og gjelder fra dags dato 22. juni 2020 og ut året.

Hvem kan få støtte

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Dette prioriteres (se også under koronatiltak lenger oppe)

 • Tidsavgrensede arrangement og prosjekter med lokal forankring.

 • Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.

 • Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk.

Vi ber om at tiltak med lang planleggingstid, eller som skal foregå langt fram i tid, søker på en annen tilskuddsordning, for eksempel Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd.

For øvrig gjelder de samme prioriteringene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle.

Krav til søknad

 • CV eller annen dokumentasjon som viser søkerens faglige kvalifikasjoner, kunstneriske virksomhet og kompetanse skal vedlegges. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke).

 • Den tidligere øvre grensen for søknads- og tilskuddsbeløp på 30 000 kroner oppheves fra 22.6.2020 og ut året. Dette er en del av kommunens tiltak i forbindelse med koronautbruddet.

 • Ved søknader om støtte til egenandel som kreves ved statlige tilskudd til investeringer må tildelingsbrevet fra staten vedlegges søknaden.

Dette prioriteres ikke

I 2020 kan det gjøres unntak fra listen nedenfor dersom forholdene tilsier det. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette er en del av kommunens tiltak i forbindelse med koronautbruddet.

 • Lukkede arrangement
 • Kurs- og seminardeltakelse
 • Studiereiser eller annet tilskudd til utdanning
 • Studierelaterte prosjekt
 • Årlige/regelmessige arrangement og prosjekt med lang planleggingstid (herunder plateinnspillinger og preproduksjoner)
 • Ordinære driftstilskudd
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Reise- og turnéstøtte
 • Kommersielt baserte arrangement/prosjekter
 • Innkjøp av utstyr
Støtte til filmproduksjon

Søknader som omhandler støtte til utvikling og produksjon av kort-, dokumentar- og animasjonsfilm samt spille- og novellefilm, fjernsynsserier og dataspill, henvises til Midtnorsk filmfond og Midtnorsk filmsenter, som har egne støtteordninger for dette formålet.

Støtte til innspilling og utgivelse av musikk

Ved søknader om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk prioriteres albuminnspilling/-utgivelse (eller såkalte fullengdere/LP) foran singler og EP.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales i hovedsak som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Rådmannens fagstab, faggruppe kultur

Kontaktperson: Roald Birkelund, seniorrådgiver
Telefon: 95 26 33 52
E-post: kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 04.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006