Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendStrakstiltak fritidskulturlivet

Strakstiltak fritidskulturlivet

Endring i tilskuddsordningen

Profesjonelle kulturaktører kan ikke søke om tilskudd fra Strakstiltak fritidskulturlivet. Profesjonelle kulturaktører kan søke om både ordinære tilskudd og tilskudd til strakstiltak fra ordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. Det kan maksimalt innvilges 30 000 til hvert tiltak fra denne tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvem kan få støtte

Aktører innen det frivillige kulturlivet i Trondheim kan få støtte. På grunn av stor pågang på tilskuddsordningen vil det prioriteres strengt hvilke prosjekt som innvilges tilskudd. Prosjekt med lang planlegging henvises til Tilskudd til fritidskulturlivet eller Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle. Flerkulturelle tiltak og aktører vil bli prioritert.

Dette prioriteres

 • Tidsavgrensede åpne arrangement og prosjekter med lokal forankring.
 • Flerkulturelle arrangement og prosjekt som bidrar til å styrke det kulturelle mangfoldet.
 • Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.
 • Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsningsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Arrangement som ikke foregår i Trondheim
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Årlige/regelmessige arrangement og prosjekt med lang planleggingstid (herunder plateinnspillinger og preproduksjoner)
 • Innkjøp av utstyr
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielt baserte arrangement
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Servering på arrangement
 • Støtte til ordinære idrettsarrangement, disse henvises til tilskuddsordninger  innenfor idrettsområdet
 • Støtte til filmprosjekt, disse henvises til tilskuddsordninger gjennom Midt-Norsk Filmsenter

En søknad pr tiltak

Du kan bare søke på en tilskuddsordning. Ikke søk på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Dersom tiltaket skal foregå langt fram i tid, ber vi om at du søker på en annen tilskuddsordning, for eksempel Tilskudd til fritidskulturlivetTilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak eller Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

 Slik søker du

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernserklæring for digitale tjenester.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med. Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Papirskjema for rapport fås ved henvendelse til:

 • Bytorget, Erling Skakkes gt 14. Tlf 72 54 25 10
 • Kulturenheten, Dronningens gt 1 b. Tlf 72 54 57 00

Rapport på papir sendes til:
Trondheim kommune
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Generelle spørsmål:
Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Spørsmål fra søkere om tilskudd til flerkulturelle aktiviteter / mangfold og inkludering:
Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Engelsk 
Fransk 
Spansk 
Arabisk

Vedtatt i formannskapet i Trondheim kommune 6.12.2011 – sak 297/11.
Revidert av rådmannen 07.03.2012
Revidert av rådmannen 30.05.2012
Revidert av rådmannen 22.06.2012
Revidert av rådmannen 07.05.2015
Revidert av rådmannen 27.10.2015
Revidert av Kulturenheten 09.01.2017

Sist oppdatert: 21.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css