Strakstiltak kunst og kultur, profesjonelle

Strakstiltak kunst og kultur, profesjonelle

Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Med dette menes tiltak og aktiviteter som er av ad hoc-karakter, muligheter som oppstår på kort varsel og lignende.

Innledning

Ordningen skal bidra til å å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim, og styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. For øvrig gjelder samme formål og retningslinjer som for tilskuddsordningen "Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle".

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvem kan få støtte

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Dette prioriteres

 • Tidsavgrensede arrangement og prosjekter med lokal forankring.
 • Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.
 • Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk.

Vi ber om at tiltak med lang planleggingstid, eller som skal foregå langt fram i tid, søker på en annen tilskuddsordning, for eksempel Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd.

For øvrig gjelder de samme prioriteringene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle.

Krav til søknad

 • Det må begrunnes hvorfor det søkes strakstilskudd.
 • CV eller annen dokumentasjon som viser søkerens faglige kvalifikasjoner, kunstneriske virksomhet og kompetanse skal vedlegges. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke).
 • Øvre grense for søknads- og tilskuddsbeløp er 30 000 kroner. Dersom søknadsbeløp overskrider dette vil søknaden bli sendt i retur til søker. Søknadsbeløp (og budsjett for øvrig) må da korrigeres før søknad kan sendes inn på nytt.
 • Søknaden skal skrives på norsk eller et av de andre skandinaviske språkene.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

 • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
 • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
 • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
 • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Kurs- og seminardeltakelse
 • Studiereiser eller annet tilskudd til utdanning
 • Studierelaterte prosjekt
 • Årlige/regelmessige arrangement og prosjekt med lang planleggingstid (herunder plateinnspillinger og preproduksjoner)
 • Ordinære driftstilskudd
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Reise- og turnéstøtte
 • Kommersielt baserte arrangement/prosjekter
 • Innkjøp av utstyr
Støtte til filmproduksjon

Søknader innenfor film- og spillområdet rettes til Midtnorsk filmsenter og Filminvest, som har delegert ansvar for Trondheim kommunes tilskudd på dette området.

Støtte til innspilling og utgivelse av musikk

Innspilling og utgivelse av musikk anses normalt ikke som et strakstiltak, og søkere bes derfor om å søke tilskudd fra ordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales i hovedsak som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur

Kontaktperson: Roald Birkelund, seniorrådgiver
Telefon: 95 26 33 52
E-post:

Sist oppdatert: 03.01.2024

Fant du det du lette etter?