Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og deres barn.

Delmål

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

B) Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

C) Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Kun frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Organisasjoner som er registrert som underenhet i Brønnøysundregisteret av en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan også motta støtte. Med frivillig organisasjon forstås en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Siste mulighet for å søke til aktiviteter i 2022 er 1. november.

Dette vil bli prioritert 

 • Innsats mot negativ sosial kontroll
 • Opplæring i praktiske gjøremål i hverdagen og på nett (sjekke busstider, nettbank, Skatteetaten, NAV, Meldeboka, Altinn o.l.)
 • God individuell oppfølging
 • God psykisk og fysisk helse
 • Prosjekter som kan gi kvalitative resultater fremfor kvantitet og antall

I vurdering av søknadene vil det legges vekt på prosjekter som

 • har konkrete og målbare mål
 • samarbeider med andre organisasjoner, næringsliv eller kommunen
 • kan vise god økonomistyring

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Trondheim
 • Medlemsaktiviteter
 • Tiltak som får støtte fra IMDi sentralt
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter
 • Personlig utstyr
 • Kommersielt baserte prosjekt
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 03.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004