Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Delmål

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Herunder støttes også arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn

B) Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

C) Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

(https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/)

Det er mulig å søke om støtte til prosjektledelse og medarbeidere. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Vi gir støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil kr 1 000 000, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet på minimum kr 10 000 kroner.

Søknadsfrist

Alle midler for 2021 er nå fordelt, og det er ikke mulig å søke. Info om frister for 2022 kommer på denne siden når det er klart.

Dette vil bli prioritert

 • Opplæring og deltagelse i demokrati og samfunnsliv
 • Opplæring i digitale verktøy
 • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere i Trondheim
 • Tiltak/aktiviteter som kan føre til varig arbeidsinntekt
 • Sysselsetting som gir arbeidsinntekt
 • Møteplasser/matchmaking mellom potensielle arbeidsgivere og innvandrere som søker arbeid
 • Innsats mot negativ sosial kontroll
 • Bedre likestilling mellom kvinner og menn i innvandrerbefolkningen
 • Større aksept av seksuelle minoriteter

I vurdering av søknadene vil det legges vekt på prosjekter som

 • har konkrete og målbare mål
 • samarbeider med andre organisasjoner, næringsliv eller kommunen
 • kan vise god økonomistyring

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Trondheim
 • Medlemsaktiviteter
 • Tiltak som får støtte fra IMDi sentralt
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter
 • Personlig utstyr
 • Kommersielt baserte prosjekt
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager
 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 04.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004