Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Delmål

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og  øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og  diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B) Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norsk- og engelskferdigheter, og styrke  kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.

C) Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og  kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Kun frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Organisasjoner som er registrert som underenhet i Brønnøysundregisteret av en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan også motta støtte. Med frivillig organisasjon forstås en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Dette vil bli prioritert 

 • Sosiale tiltak og praktisk bistand til eldre innvandrere og til store barnefamilier. 
 • Tiltak som raskt bedrer norsk- og engelskferdigheter, og som fremmer deltagelse i arbeidslivet.

I vurdering av søknadene vil det legges vekt på prosjekter som

 • Har konkrete og målbare mål.
 • Samarbeider med andre organisasjoner, næringsliv eller kommunen.
 • Kan vise god økonomistyring.
 • jobber aktivt med synliggjøring og rekruttering.

Dette prioriteres ikke

 • Tilbud som ikke foregår i Trondheim.
 • Medlemsaktiviteter.
 • Tiltak som får støtte fra IMDi sentralt.
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter.
 • Personlig utstyr.
 • Kommersielt baserte prosjekt.
 • Politisk og religiøs aktivitet.
 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager.
 • Transport til aktiviteter (unntak: organisasjoner kan søke om dekning av transport for beboere på mottak - kun rimeligste alternativ).

Søk om tilskudd

03.05.2024: Potten for 2024 er fordelt, og det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen. 

Lenke til Tilskuddsbasen publiseres her når det blir mulig å søke om tilskudd for 2025. 

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: 

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post:

Sist oppdatert: 03.05.2024

Fant du det du lette etter?