Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Delmål

A) stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

B) øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

C) forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

(https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/)

Det er mulig å søke om støtte til prosjektledelse og medarbeidere. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 6 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Aktivitetene må påbegynnes i inneværende kalenderår. 

Søknader for 2020 må være innsendt innen 1. desember.

Dette vil bli prioritert

 • Tiltak som bidrar til å få flere innvandrerkvinner i arbeid
 • Tiltak som tydelig beskriver samarbeid med næringsliv, andre frivillige organisasjoner og/eller samarbeid med kommunale tjenester og tilbud
 • Opplæring i digitale verktøy
 • Sosialt entreprenørskap
 • Tiltak mot negativ sosial kontroll
 • Tiltak som fører til økt deltakelse av innvandrerungdom i kultur, fritid eller annen organisert virksomhet 
 • Tiltak som fremmer demokrati og fellesskap på tvers av etniske og kulturelle barrierer
 • Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

I vurdering av søknadene vil det legges vekt på prosjekter som

 • konkrete og målbare resultatmål
 • som samarbeider med andre organisasjoner
 • kan sannsynliggjøre effektiv og god økonomistyring

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Trondheim
 • Medlemsaktiviteter 
 • Tiltak som får støtte fra IMDi sentralt
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter
 • Personlig utstyr
 • Kommersielt baserte prosjekt
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager
 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004