Tilskudd til dyrking av mat i byen

Tilskudd til dyrking av mat i byen

Formål

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat i byen. Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet.

Trondheim kommune inviterer derfor lag, organisasjoner og kommunale enheter til å søke tilskudd til tiltak som fremmer dyrking av mat i byen.

Hvem kan søke om tilskudd

Lag, organisasjoner og kommunale enheter i Trondheim.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling.

Hva prioriteres

 • Oppstartskostnader
 • Felles utstyr
 • Infrastruktur (ikke drivhus)
 • Arrangering av åpne kurs som er gratis for deltakere i Trondheim
 • Andre tiltak kan vurderes
 • Nye aktører og prosjekt vil prioriteres foran aktører som har fått tilskudd tidligere år.

Dette prioriteres ikke

 • Ordinær drift
 • Personlig utstyr
 • Kurs/seminardeltakelse
 • Underskuddsgaranti
 • Kommersielle tiltak
 • Lukkede medlemsorganisasjoner
 • Tiltak i private hager
 • Opparbeidelse av egenkapital (budsjett må i balanse)

Søk om tilskudd

Maksimalt tilskudd per søknad er 50 000 kr, men det er antall deltagere i prosjektet som avgjør hvor stor søknadssum som innvilges. Det er innført en maksgrense på 100 000 kr i tilskudd per initiativ over en 3-årsperiode.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rutinebeskrivelse for søknad fra kommunale enheter

Krav til søknad

Følgende fakta om tiltaket må beskrives i søknaden:

 • Beskrivelse av tiltak med kostnadsoverslag for de forskjellige delene av tiltaket
 • Tidsplan
 • Deltakere
 • Kart over område hvis det søke om fysiske tiltak
 • Eventuelt samarbeid med andre aktører

En søknad per tiltak - en samlet søknad pr år

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal eventuelt forskudd betales tilbake.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: Hanne Aaserud

E-post:

Husk at hageavfall skal håndteres riktig og ikke kastes i grøntområder! Ikke bidra til spredning av uønskede planter og dyr. Mer info: www.trondheim.kommune.no/hagedump

Sist oppdatert: 05.03.2024

Fant du det du lette etter?