Tilskudd til kjøp og montering av piggdekk til sykkel

Tilskudd til kjøp og montering av piggdekk til sykkel

Formål

Miljøpakken ønsker enda flere vintersyklister og tilbyr derfor tilskudd til kjøp, inkludert montering, av nye piggdekk til sykkel. Ordningens formål er å rekruttere nye vintersyklister.

Hvem kan søke om tilskudd

Personer bosatt i Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal kommune. Søker må kunne logge inn i Trondheim kommunes Tilskuddsbase med id-porten.

Søknadsfrist og behandlingstid

 • Midlene blir tildelt etter først-til-mølla-prinsippet, og så lenge det er midler tilgjengelig
 • Vedtak fattes fortløpende og senest innen 3 uker etter mottatt søknad. Du får et varsel på e-post når vedtaket er klart, selve vedtaket finner du i Tilskuddsbasen
 • Søknadsfrist: til midlene er oppbrukt og senest 31.1.2023 (NB: utvidet søknadsfrist)

Vilkår for tilskudd

Ordningen skal utløse tilskudd til kjøp av piggdekk til sykkel, inkludert montering hos forhandleren. 

 • Søker kan få dekket kostnader til dekk og montering, begrenset oppad til 900 NOK. Pris må innhentes på forhånd og oppgis som søknadsbeløp i søknaden.
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye piggdekk som monteres på sykkelen hos forhandleren ved kjøp 
 • Hver søker kan kun søke om tilskudd til 1 sett piggdekk
 • NB: Vedtak om tilskudd må være godkjent av søker før dekkene kan kjøpes og monteres
 • Det er en forutsetning at dekkene monteres hos dekkforhandleren. Dette skal fremgå av kvitteringen. Kvittering for totalkostnaden (dekk og montering) skal legges ved rapport i tilskuddsbasen for at tilskuddet skal kunne utbetales
 • Kun kvittering fra forhandler regnes som gyldig. Ordrebekreftelse fra nettbutikk vil ikke bli godkjent

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Hvis piggdekk er kjøpt uten at de monteres på sykkelen samtidig hos forhandleren
 • Hvis montering av piggdekk ikke står dokumentert på kvittering fra piggdekkforhandleren
 • Montering av gamle dekk 
 • Personer som har kjøpt og montert piggdekk på sykkel før vedtaket er godkjent vil ikke få tilskudd (se tidslinje lengre ned)

Framgangsmåte (i denne rekkefølgen)

 1. Søk om støtte i Tilskuddsbasen
 2. Vedtak fattes fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig, og senest innen 3 uker. Det varsles på e-post når vedtaket er klart, vedtaket finner du i Tilskuddsbasen
 3. Innen 3 uker etter at vedtak er fattet, må vedtaket godkjennes av søker i Tilskuddsbasen
 4. Etter at vedtaket er godkjent av søker i Tilskuddsbasen, kan piggdekk kjøpes og monteres hos forhandler ved kjøp
 5. Innen 3 uker etter at vedtaket er godkjent av søker, må kvittering for kjøp og montering lastes opp i rapport i Tilskuddsbasen. Dersom kvittering ikke er mottatt innen fristen, annulleres tilskuddet

Utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for kjøp og montering 
 • Du må laste opp kvittering i Tilskuddsbasen senest 3 uker etter at du har godkjent vedtaket. Dersom du ikke har lastet opp kvittering innen 3 uker, annulleres tilskuddet og du får ikke støtte
 • Det kan ta inntil 3 uker fra du har lastet opp kvittering til tilskuddet er på oppgitt konto

Gå til Tilskuddsbasen for å laste opp kvittering (levere rapport)

Tidslinje framgangsmåte

Tidslinje

NB: Vi anbefaler at du godkjenner det positive vedtaket raskt, det vil sikre deg raskere utbetaling og en raskere saksbehandling for alle.

Krav til søknaden

 • Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.
 • Før du søker må du opprette en "aktør" i Aktørbasen. Slik oppretter du en aktør: 
  • Åpne Aktørbasen
  • Velg "Registrer aktør"
  • Velg deretter "Registrer aktør uten organisasjonsnummer" 
  • Aktørens navn skal være det samme som søkers navn
 • Vi ber deg skrive kort i søknaden hvorfor du søker støtte til piggdekk

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune
E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 06.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242