Tilskudd til sykkelparkering i sameie og borettslag

Tilskudd til sykkelparkering i sameie og borettslag

Formål

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Formålet med støtten er å få flere til å velge sykkel som reisemiddel året rundt. Tilskuddet dekker 50 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 150 000 kroner per borettslag eller sameie.

Hvem kan søke om tilskudd

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering.

Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

 • nytt sykkelskur i skjermet bakgård
 • bygging av sykkelparkering i garasje
 • Innkjøp av sykkelskap, sykkelboks, sykkelhangar eller lignende sykkelparkeringsanlegg

Søknadsfrist

Søknadsfrist er utgått og midler for 2023 er fordelt.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

OBS: Du kan ikke starte med tiltaket før søknaden er innvilget (fått vedtak om tilskudd).

Hva prioriteres

 • Kun borettslag og registrerte sameier kan søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører. Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
 • Du kan ikke starte arbeidet før søknaden er godkjent (fått tilsagn på søknaden).

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak.
 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Du må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
 • Du må selv sjekke om sykkelparkeringen må omsøkes, dette kan du gjøre ved å gå inn på denne linken (trykk her) og sjekke hvilke bygg som har fritak for søknad her (trykk her). Godkjent søknad om tilskudd er ikke det samme som en godkjenning for oppsetting av et byggverk.

Anbefalinger og veiledninger

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

Søknaden må gjøre rede for hvordan tiltaket innfrir kravene til sykkelparkeringen listet opp over.

I tillegg må du legge ved følgende:

 • kartskisse av sykkelparkeringen som viser plassering i forhold til inngang til borettslag/sameiet og adgang fra offentlig veg.
 • en kort beskrivelse av tiltaket. Ved oppsetting av sykkelstativ skal beskrivelsen inneholde informasjon om type og antall stativ.
 • pristilbud fra leverandør.

Etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres en rapport, se krav til rapport under.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at prosjektet er gjennomført skal dere levere rapport i Tilskuddsbasen med frist 15. november 2024.

Rapporten skal inneholde

 • regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet
 • antall parkeringsplasser for sykkel
 • spesifisert faktura
 • dokumentasjon på betaling
 • bilder av sykkelparkeringen

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter godkjenning av rapporten vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto for sameiet/ borettslaget.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden. Du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Enhet: Mobilitets- og samferdselsenheten

Kontaktperson: John Anders Grande

Telefon/e-post: 91 11 26 46. E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

Fant du det du lette etter?