3/2023 RE – Beboernes økonomiske midler

3/2023 RE – Beboernes økonomiske midler

Brev til helse- og velferdsdirektøren

Svar fra helse- og velferdsdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

I denne revisjonen har vi undersøkt om kommunens retningslinjer for håndtering av beboernes økonomiske midler er tilfredsstillende og om de etterleves. Beboere i kommunens helse- og velferdssenter, helsehus, bo- og aktivitetstilbud og botiltak inngår i denne undersøkelsen.

Gjennomført etterlevelseskontroll viste blant annet at de fleste enhetene bruker kommunes rutiner/retningslinjer, men det er ikke tydelig nok i retningslinjene hva som er pårørende/verges og enheten sitt ansvar.

Det mangler skriftlige avtaler mellom kommunen og beboer for håndtering av økonomiske midler ved noen enheter.

Det er behov for oppdatering av retningslinjene når det gjelder oppbevaring og håndtering av beboernes bankkort og kontanter. Etterlevelsen av retningslinjene for regnskapsføring for beboernes midler bør innskjerpes. I strid med retningslinjene utføres det ikke kontroll med beboerregnskapene av andre enn de som disponerer beboernes midler eller fører regnskap. 

Det foreligger ikke felles rutine for oppbevaring av andre verdigjenstander for enhetene.  

Noen få av enhetene har ikke rutiner for håndtering av beboernes midler ved flytting fra enheten eller ved dødsfall.  

Konklusjonen i kontrollen:  

Basert på de utførte handlingene, innhentede bevis og helse- og velferdsdirektørens svar, er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har tilfredsstillende kontroll med beboernes økonomiske midler.

Sist oppdatert: 30.05.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward