Barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner

Barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt i hvilken grad barnevernet følger opp personer som er utsatt for vold i nære relasjoner i Trondheim kommune.

Konklusjon

Barnevernet gjennomfører barnesamtaler, innhenter informasjon fra samarbeidsinstanser, drøfter bekymring om vold med politiet og anmelder i de fleste aktuelle tilfellene. Barnevernet følger opp de fleste familiene som får vedtak om tiltak. Flere av tiltakene antas å ha en positiv effekt som medfører at volden opphører. Barnevernet har imidlertid ikke hatt en tidlig og god nok oppfølging i flere av sakene, og vi peker på følgende:

 • Det varierer hvor godt akutteamene på bydelene fungerer.
 • Noen undersøkelser ved Østbyen er ikke utredet godt nok.
 • Mange av de skriftlige vurderingene av bekymringsmeldingene er datert etter at tidsfristen har gått ut.
 • I mange av sakene bruker barnevernadministrasjonene lang tid på å ferdigstille enkeltvedtakene og bryter tidsfristen for når en barnevernundersøkelse skal være ferdig.
 • Det tar lang tid før selve oppfølgingen av familiene starter. Noen familier må vente flere måneder før de får den oppfølgingen de skal ha. Enkelte av de vedtatte tiltakene har aldri blitt startet opp.
 • Konsekvensen av barnevernets praksis er at barnevernet i realiteten har brutt tidsfristen i mange av undersøkelsene, men i rapporteringen til Fylkesmannen framstår tidsfristen som overholdt.
 • Barnevernet dokumenterer ikke saksbehandlingen og oppfølgingen av sakene i tilstrekkelig grad.
 • I noen av sakene har ikke barnevernet systematisk evaluert oppfølgingen mot målene i tiltaksplanen eller evaluert tiltakene ofte nok.
 • Mange av de ansatte i Familietiltak som jobber med barnevernsakene, har ikke tilgang til alle dokumentene i barnets journal i saksbehandlingssystemet.
 • I noen av undersøkelsene som avsluttes har ikke barnevernet fattet enkeltvedtak om henleggelse.
 • I noen voldssaker er vold i liten grad tema i enkeltvedtakene, i tiltaksplanene og i oppfølgingen av familiene.
 • Familietiltak har i noen saker ikke fulgt opp familiene godt nok og burde hatt flere barnesamtaler.

Rapporten i PDF

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward