Eierskapskontroll TRV-Gruppen AS

Eierskapskontroll TRV-Gruppen AS

Last ned rapporten her

I denne rapporten har vi undersøkt eieroppfølgingen og styringen av TRV-Gruppen AS.

Konklusjon

Eier har i hovedsak fulgt opp TRV Gruppen i samsvar med de anbefalinger som gjelder for god eieroppfølging. Det begrunnes ut fra at eier har eierskapsmelding og nedfelte eierstrategier for konsernet, og at eier følger opp konsernet gjennom generalforsamlingen og i eiermøter. Eier benytter seg av valgkomité for å velge ut aktuelle medlemmer til styrene i kommunens aksjeselskaper i samsvar med KS-anbefalingene. Eierstyringen er også styrket i perioden ved at kommunedirektøren er gitt i oppdrag å følge opp konsernet nærmere sett i sammenheng med vedtatte eierstrategier for selskapet. Eier følger ikke KS-anbefalingen om at medlemmer av konsernstyret ikke bør sitte i styrene til datterselskapene.

Styringen av konsernet er i hovedsak tilfredsstillende ut fra de forventninger og føringer som eier har gitt til konsernet. Styret har fulgt opp de sakene som har vært behandlet i bystyret. Det vil være utfordrende for konsernet å nå målene om fossilfrie innsamlingskjøretøy og kravet til materialgjenvinning innen fastsatte frister.

Økonomisk har næringsdelen hatt tilfredsstillende avkastning, men siste år har vært utfordrende. Økonomisk følges denne delen tett opp både av konsernstyret og av eier gjennom eierdialogen som er etablert med finansdirektøren i kommunen. Eier har også satt som forutsetning at miljømålene for næringsdelen skal balanseres opp mot de forretningsmessige kravene til selskapet.

Konsernet utnytter lovlige synergieffekter som ligger i konsernmodellen. Etableringen av innkjøpsfunksjonen som fellesfunksjon i 2019 gir imidlertid habilitetsutfordringer. Konsernet har etablert kjøreregler for håndtering av utfordringene.

Konsernmodellen har hatt enkelte styringsmessige utfordringer. Morselskapet og Retura har samme daglige leder og flere felles styremedlemmer, noe som kan gi habilitetsutfordringer ved beslutninger som berører Renholdsverket.

Konsernet er i all hovedsak ryddig organisert når det gjelder selvkostbestemmelsene og konkurranselovgivningen. Det er et tydelig organisatorisk skille mellom datterselskapene i konsernet med egne separate styrer som ikke er identisk sammensatt. Konsernet bruker objektive kriterier for fordeling av felleskostnader i samsvar med retningslinjene for selvkost. Det er ikke funnet avvik i selvkostberegningene, men enkelte svakheter i den økonomiske interne kontrollen.

Renholdsverkets avtale med Trondheim kommune er blitt forlenget etter avtalens utløp 01.06.2017 uten at dette er formalisert ved ny avtale.

Tempeveien 25 er nå skilt ut som eget aksjeselskap eid av Trondheim kommune. Overskudd etter utleie av eiendommen må tilordnes selvkostregnskapet.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?