Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester?

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester?

Kortversjon av rapporten

Fullversjon av rapporten

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert administrasjonens beregninger av selvkost for lovpålagte tjenester innen vann, avløp, renovasjon og feiing etter at nytt regelverk (H-2140) for selvkostberegninger trådte i kraft fra 1.1.2003. Bakgrunnen for prosjektet er revisjonens tidligere gjennomgang av området i 2001 og de nye kravene (H-2140) fra Kommunal- og regionaldepartementet. Revisjonen konkluderte i 2001 med at metoden Trondheim kommune brukte gjør det vanskelig å konkludere med at kommunen har oppfylt kravet om selvkost på området. Den største svakheten var at kommunens selvkostkalkyle opererte med budsjetterte kapitalkostnader og ikke faktiske medgåtte kapitalkostnader. De nye retningslinjene (H-2140) som kom i 2003 medfører at denne praksisen ikke er tillatt. Denne undersøkelsen har hatt som formål å vurdere om Trondheim kommune har en praksis for beregning av selvkost som er i tråd med de nye retningslinjene. Sentralt i denne sammenheng har vært om utgiftene belastet området er henførbare til tjenestene som utføres og om gebyrene står i forhold til medgåtte kommunale kostnader. Hvordan Trondheim kommune beregner kapitalkostnader og indirekte fordelte kostnader har hatt spesiell fokus i denne undersøkelsen.

Revisjonens hovedkonklusjon er at kommunen legger opp til å følge de nye retningslinjene for selvkostberegningene, men flere avvik er avdekket. Samlet har vi beregnet avvikene til å utgjør en effekt på mellom 11-13% i for høye gebyrer for abonnentene i årene 2003 og 2004. Avviket er i hovedsak knyttet til hvordan kapitalkostnadene og indirekte fordelte kostnader er behandlet i selvkostkalkylen.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?