Fritak fra folkevalgte verv

Fritak fra folkevalgte verv

Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt Trondheim kommunes praksis for fritak fra folkevalgte verv.

Rapportens konklusjon etter de tre problemstillingene:

I hvilken grad har Trondheim kommunes praksis for fritak fra folkevalgte verv vært i tråd med lovverket?

De permisjoner og fritak som er gitt de to siste perioder er gitt ut fra årsaker som er i tråd med lovverket. Samtlige saker vi har gjennomgått oppgir årsaker som er innenfor rammen av loven; søkerens arbeidsforhold, helse eller familiesituasjon. Lovanvendelsen har i enkelte saker ikke vært korrekt, men dette har ikke hatt konsekvenser for utfallet av sakene. Trondheim har hatt en praksis med å innvilge alle fritakssøknader som har blitt fremmet for bystyret.

Hvordan har Trondheim kommunes praksis for fritak fra folkevalgte verv vært sammenlignet med andre byer i Norge?

Undersøkelsen har vist at når det gjelder utfallet av sakene om fritak og permisjoner, skiller Trondheim seg ikke ut fra de andre byene. Det er til dels store variasjoner mellom alle byene både når det gjelder omfang og årsak. De andre byene har også hatt praksis med å innvilge de fritakssøknader som har blitt fremmet for politisk behandling.

Vi har ikke informasjon fra de andre byene om interne prosesser før søknader eventuelt fremmes for behandling. Vi kjenner for eksempel ikke til om noen av byene har kutyme for å sortere eller forhåndsbehandle forespørsler om fritak slik at noen av dem ikke kommer til politisk behandling. Det er derfor vanskelig å si noe om hvorvidt Trondheim kommunes praksis er strengere eller mer liberal enn de andre byene.

Er det grunnlag for å foreslå forbedringer og/eller retningslinjer for praksis?

På bakgrunn av gjennomgangen mener revisjonen at det bør utarbeides retningslinjer for behandling av søknader om fritak. Vi har gitt innspill til forhold som bør inngå i slike retningslinjer.

Rapporten i PDF

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?