IA-avtalen i Trondheim kommune - rådmannens oppfølging. Delrapport 1

IA-avtalen i Trondheim kommune - rådmannens oppfølging. Delrapport 1

Rapporten i PDF

Rapporten omhandler hvilke system og tiltak kommunen har på et overordnet nivå i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Det innebærer å redusere sykefraværet, beholde og rekruttere arbeidstakere med redusert funksjonsevne, øke gjennomsnittlig avgangsalder og rekruttere personer som ikke er i et arbeidsforhold. Delrapport 2 vil handle om hvordan dette arbeidet utføres på enhetsnivå.

Undersøkelsen viser at rådmannen har iverksatt tiltak på flere nivå i kommunen for å forebygge og følge opp sykefraværet. På tross av igangsatte tiltak og prosjekter for å redusere sykefraværet, har sykefraværet økt. Sykefraværet er høyest på helse- og velferdsområdet. Dette området har også hatt store omorganiseringer.

Antall nye attføringstilfeller i kommunen er redusert, noe som kan indikere at ansatte med funksjonsnedsettelse kommer seg tilbake i jobb i egen enhet. Kommunen fører ikke statistikk på rekruttering av personer med funksjonsnedsettelse slik at vurdering av måloppnåelse ikke er mulig. Rådmannen har heller ikke statistikk på rekruttering av personer som er uten arbeidsforhold, for eksempel sosialhjelpsmottakere. Ved ledige jobber prioriterer kommunen i første rekke egne ansatte som er overtallige. Rådmannen mangler oversikt over IA-plasser og tiltaksplasser som kommunen disponerer.

Rådmannen har ingen statistikk for reell pensjoneringsalder, men bruker antall ansatte som går av med avtalefestet pensjon (AFP) som indikator. Statistikken viser en nedgang i andel eldre arbeidstakere som tar ut AFP de siste par år.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Roald Elvegård 91 63 60 99 eller .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward