IA-avtalen i Trondheim kommune, enhetenes oppfølging-delrapport 2

IA-avtalen i Trondheim kommune, enhetenes oppfølging-delrapport 2

Rapporten i PDF

Rapporten omhandler hvordan enhetene i kommunen arbeider med et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Enhetene er skoler, barnehager, hjemmetjenester og helse- og velferdssentre. Hovedtema er hvordan enhetene benytter seg av kommunens og NAVs tiltak og system for å redusere sykefraværet, beholde og rekruttere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke gjennomsnittlig avgangsalder. Delrapport 1 handlet om hvordan dette arbeidet utføres på rådmannsnivå i kommunen.

Undersøkelsen viser at enhetslederne har iverksatt tiltak for å forebygge og følge opp sykefraværet, men sykefraværet er ikke redusert. Sykefraværet er høyest på helse- og velferdsområdet. Dette området har også hatt store omorganiseringer. Enhetslederne opplyser at det er utfordrende å tilrettelegge for sykemeldte og ansatte med reduserte arbeidsevne uten at det medfører ekstra belastning for andre ansatte. Flere enheter bør diskutere nærværsfaktorer og normer for fravær. Målene i lederavtalene om sykefraværsarbeidet bør i større grad følges opp av rådmannen.

Enhetene iverksetter tiltak for å beholde ansatte med funksjonsnedsettelse, men bør i større grad benytte virkemidler fra NAV i dette arbeidet, som for eksempel tilretteleggingstilskudd og arbeidsplassvurdering.  Få enheter har rekruttert personer med funksjonsnedsettelser siste år.

Enhetene benytter i stor grad de virkemidler rådmannen stiller til disposisjon for at ansatte skal stå lengre i arbeid. Imidlertid bør enhetene i større grad ha et helhetlig livsfaseperspektiv slik at tilrettelegging i større grad lar seg gjennomføre både for eldre, småbarnsforeldre, gravide og andre ansatte som er i en livsfase dom krever tilrettelegging av arbeidet.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Roald Elvegård 91 63 60 99 eller .

Sist oppdatert: 19.04.2021

Fant du det du lette etter?