Intern kontroll på enheter. Delrapport 2: Lønnsområdet

Intern kontroll på enheter. Delrapport 2: Lønnsområdet

Rapporten i pdf

Revisjonen har som en del av sin årlige regnskapsrevisjon besøkt 22 enheter for å teste rutiner for intern kontroll og kontrollere bokførte regnskapsopplysninger for lønn.

I undersøkelsen har vi hatt fokus på om endringer i fast lønn og utbetalinger av variabel lønn er gyldige. Vi har også sett på om etterkontrollen av lønnsutbetalinger er tilfredsstillende, om fraværsregistreringen er fullstendig og om godtgjørelse for telefoner er korrekt innberettet.

Undersøkelsen viser at barnehager og skoler i hovedsak har god intern kontroll på lønn, mens det ved enkelte enheter innen helse og velferd ikke er like tilfredsstillende. Ved de fleste av de besøkte enhetene er det mangelfull arbeidsdeling mellom de som registrerer lønnen og de som kontrollerer. Vi anbefaler at leder kontroller de månedlige lønnsjournaler og konteringslister og signerer. De fleste besøkte enhetene har et tilfredsstillende system for fraværsregistrering.

Når det gjelder telefon har vi sett at det ikke er tilstrekkelig oppfølging med telefoner som skal legges igjen på arbeidsplassen. Innholdstjenester ved bruk av mobiltelefon er ikke riktig håndtert.

Etter behandling i kontrollkomiteen ble rådmannen bedt om å komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010. Kontrollkomiteen tok for øvrig rapporten til orientering.

Kontaktpersoner: Mona Kristensen 95 26 33 75 og Anne-Margit Schjølberg 91 67 24 98

Sist oppdatert: 09.06.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward