Intern kontroll på enheter. Delrapport 3: Inntektsområdet

Intern kontroll på enheter. Delrapport 3: Inntektsområdet

Rapporten i pdf

Revisjonen har som en del av sin årlige regnskapsrevisjon besøkt 21 enheter for å teste rutiner for intern kontroll og kontrollere bokførte regnskapsopplysninger på inntektsområder, nærmere bestemt utleie av lokaler, salg av mat og drikke til brukere og ansatte, samt rutinene for salg av ved, kantinesalg og øvrige ”diverse inntekter”. I tillegg har vi undersøkt rutinene for brukerbetaling for skolefritidsordning og barnehager.

Vi har hatt fokus på om enhetene har et tilfredsstillende system for registrering av de ulike inntektene, om dokumentasjonen av kontantsalg er tilfredsstillende og om inntektene bokføres riktig i kommunens regnskap. Når det gjelder barnehagekontingent og skole fritidsordningen har vi i tillegg sett på melderutiner for endringer i faste data og innfordringsrutiner.

Det varierer i stor grad om den interne kontrollen på slike ”andre inntekter” i Trondheim kommune kan anses som tilfredsstillende. Revisjonens vurdering er at det ikke er etablert et felles system i kommunen for hvordan ”andre inntekter” skal registreres. Enhetene har ulik praksis og bruker ulike grunnlag for registrering og fakturering. Størst utfordringer er håndtering av kontantsalget. Kontantsalget ved enkelte enheter er per i dag ikke etterkontrollerbart. Dette innebærer at eventuelle misligheter og uregelmessigheter kan være vanskelig å avdekke. Enheter i Trondheim kommune som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftslovens hovedregler skal ha kasseapparat, men dette overholdes ikke for alle aktuelle enheter. Vi har sett at det har dannet seg en praksis ved enkelte enheter i kommunen på at innbetaling av leie brukes til innkjøp, uten at inntekter og utgifter bokføres i regnskapet. Prinsipielt er en slik praksis ikke i tråd med god kommunal regnskapsskikk.

Når det gjelder brukerbetaling for barnehage og SFO, kan den interne kontrollen i stor grad anses som tilfredsstillende.

Etter behandling i kontrollkomiteen ble rådmannen bedt om å komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.10.2010. Kontrollkomiteen tok for øvrig rapporten til orientering.

Kontaktpersoner: Mona Kristensen 95 26 33 75 og Anne-Margit Schjølberg 91 67 24 98

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward