Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsstønad

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne rapporten undersøkt utbetalinger av kvalifiseringsstønad ved de fire NAV-kontorene i kommunen. Vi har vurdert om utbetalingene har gyldige vedtak og om kriteriene for å få kvalifiseringsstønad er oppfylt.

De fleste deltakerne i programmet tilfredsstiller kravene til deltakelse, men 3 av de 20 kontrollerte deltakerne burde ikke vært tatt inn.

Veilederne for programmet fatter vedtak uten myndighet i delegasjonsreglementet.

Begrunnelsene i vedtakene er i hovedsak individuelle. Der vedtakene gjelder forlengelse sies det imidlertid lite om erfaringene fra siste periode.

Det utarbeides planer for deltakerne i programmet, men det er flere mangler og svakheter i dokumentasjonen av tiltakene og omfanget av disse.

Oppfølging av deltakerne er i hovedsak tett og koordinert, men dokumenteres delvis spredt i ulike systemer og notater. Det er vanskelig å få oversikt over oppfølgingen av brukerne, og det er risiko for at notatene ikke blir registrert i riktig system.

Ett av NAV-kontorene følger ikke rutinen med at deltakerne i programmet skal levere meldekort.

Rutinene med trekk i stønad for utbetaling av lønn under programmet, følges i hovedsak.

Kommunen har rutiner for å sikre at kravene for kvalifiseringsprogrammet blir fulgt, men det mangler en rutine for NAV sin kontroll av konteringslistene.

For en deltaker var det ikke fattet et formelt vedtak om stopp i stønad, noe som medførte feilutbetaling i fire måneder. Feilen ble heller ikke avdekket gjennom konteringslistene som SBK oversender NAV hver måned for etterkontroll.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Mona Kristensen på telefon 95 26 33 75 eller e-post  

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?