Kvalitet i hjemmetjenesten

Kvalitet i hjemmetjenesten

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har undersøkt om hjemmetjenesten holder tilstrekkelig kvalitet. Vi har sett på fire faktorer: Om kommunen har et system for å fordele ressursene, om den har et fungerende system for internkontroll, om kompetansen i hjemmetjenesten er tilstrekkelig og om tjenesteutførelsen oppfyller kvalitetsforskriftens krav.

Ressurstildeling

Trondheim kommune har et system for å fordele ressurser mellom enhetene i hjemmetjenesten og for å tildele tjenester til brukerne, som er i tråd med forskriftskravene.

Internkontroll

Rådmannen bør sørge for en mer enhetlig forståelse av internkontrollen og at enhetene i større grad tar i bruk avviksrapportering som et verktøy i forbedringsarbeidet.

Kompetanse

Statistikken bekrefter at andelen høyskoleutdannede i hjemmetjenesten har økt de siste årene. Tall vi har innhentet fra kommunen viser imidlertid at fagsammensetningen er ulik ved de forskjellige enhetene, noe som kan medføre risiko for ulik kvalitet på tjenesten.

Tjenesteutførelse

Brukerne av hjemmetjenesten skal ha færrest mulig ansatte å forholde seg til. Enhetene har iverksatt flere tiltak for å etterleve vedtaket, men har ikke verktøy for å måle om de lykkes.

Observasjonen viste at den ordinære medisinutdelingen ut til å fungere godt på de to enhetene de observerte. Kvalitetssikring og utdeling av visse typer medikamenter er imidlertid ikke i tråd med lovverket. Rådmannen må gå gjennom rutinene for medisinhåndtering og etterlevelsen av disse.

På grunn av dagens organisering av hjemmetjenesten og begrenset kapasitet i trygghetspatruljen, er det en del brukere som ikke kan opprettholde sin ønskede døgnrytme. Rådmannen bør vurdere tiltak for å bedre imøtekomme brukernes behov.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på telefon 92 06 87 50 eller e-post .

Mer informasjon om hjemmetjenester

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?