Kvalitet i sykehjem - Ilsvika

Kvalitet i sykehjem - Ilsvika

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt kvaliteten på tjenestene som blir ytt ved Ilsvika sykehjem. 

Vi har hatt disse problemstillingene:

1. Får pasientene ved sykehjemmet trygge og sikre tjenester?
2. Får pasientene ved sykehjemmet en helhetlig, samordnet og fleksibel tjeneste?
3. Hvordan ivaretar sykehjemmet brukermedvirkning og individuell tilpasning?

Trygge og sikre tjenester

Undersøkelsen viser at Ilsvika har et høyt sykefravær. Til tross for oppfølging fra rådmannen har enheten fremdeles utfordringer med sykefraværsoppfølgingen. Det er lav sykepleierdekning og enheten har hatt vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere. På grunn av lav sykepleierdekning har avdelingsleder hatt mange sykepleieroppgaver, og dette har gått ut over oppgavene som avdelingsleder skal gjøre.

Det har vært utfordringer med samarbeidet innad i ledelsen, og enheten har fått oppfølging fra rådmannen. Dette førte ikke til bedring i samarbeidet, og rådmannen bestemte seg for at enheten skulle prøve uten bistand. Det har også vært samarbeidsutfordringer mellom ledelsen og de ansatte ved enheten. Tillitsvalgte har ikke i tilstrekkelig grad blitt involvert.

Når det gjelder legemiddelhåndtering, observerte vi at den i all hovedsak var tilfredsstillende. En gjennomgang av avvikssystemet viser imidlertid at avvik forekommer.

Samlet sett viser undersøkelsen at pasientene ved Ilsvika sykehjem blir tilbudt trygge og sikre tjenester. Samtidig viser utfordringene nevnt over at det er en risiko for at tjenestetilbudet kan endres og blir dårligere hvis ikke forholdene blir tatt tak i.

Helhetlige, samordnede og fleksible tjenester

De fysiske omgivelsene ved sykehjemmet tilfredsstiller kravene som er stilt. Alle har enerom med eget bad og renholdet er tilfredsstillende.

De ansatte viser pasientene varme og omsorg og er høflige og respektfulle. Enheten har et nytt alarmsystem som fungerer godt. Pasientene får tilfredsstilt sine grunnleggende behov knyttet til stell og mat, og maten som blir servert ser ut til å falle i smak. Enheten har imidlertid utfordringer med tannstellet til pasientene.

Ilsvika er et livsgledesykehjem og har nettopp blitt resertifisert, men med en merknad. Under observasjon så vi ingen pasienter få frisk luft.

Brukermedvirkning og individuell tilpasning

Kommunen har rutiner for å legge til rette for brukermedvirkning og individuell tilpasning, og rutinene blir fulgt. Pasientene får selv bestemme når og hvor mye de skal spise. Det blir i stor grad gitt individuelle tilpasninger.

Primærkontaktordningen ser ut til å fungere bra. Ilsvika har ikke etablert brukerråd, men de pårørende revisjonen snakket med virket fornøyd med tilbudet.

Enheten har vurdert samtykkekompetansen for litt under halvparten av pasientene. Vi observerte ingen bruk av ulovlig tvang, og de ansatte opplyser at de bruker tillitsskapende tiltak overfor pasienter som ikke vil dusje eller pusse tennene.

Sist oppdatert: 05.11.2020

Fant du det du lette etter?