Miljøledelse i Trondheim kommune – kontroll av rådmannens miljøstyring 2014

Miljøledelse i Trondheim kommune – kontroll av rådmannens miljøstyring 2014

Rapporten i pdf

I denne revisjonen har vi undersøkt hvordan rådmannen har ivaretatt kommunens sentrale miljøstyring i 2014 og hvordan dette har blitt fulgt opp av enhetslederne. Revisjonens vurderinger og konklusjoner er følgende:

  • Etter revisjonens vurdering har rådmannen ivaretatt miljøstyringen ved at miljømål er tatt inn i kommunens plan- og styringssystem. Miljøarbeidet er forankret i kommunens styringssystemer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett og videre konkretisert i enhetsledernes enhetsavtaler.
  • Rådmannen har stilt krav til at alle enheter skal ha miljøhandlingsplan. Denne er nå en integrert del av enhetsavtalen 2013-2014. Enhetslederne rapporterer om enhetens miljømål i forbindelse med resultatrapporteringen av enhetsavtalen 2013 – 2014.
  • Rådmannen har rapportert om miljømål og måloppnåelse i årsrapporten.
  • Enhetsavtalen 2013 – 2014 hadde mål om 2,5 prosent energireduksjon, men ble for 2014 redusert til to prosent. Måloppnåelsen for 2014 ble 2,3 prosent. Måloppnåelsen var best for idrettsbygg (6,3 prosent), sykehjem (4,3 prosent) og barnehager (3,2 prosent), mens skoler (1,8 prosent) og andre bygg (1,9 prosent) nådde nesten målet om 2 prosent energireduksjon.
  • Rådmannen har i årsrapporten rapportert om resultater for avfallshåndtering og transport. Forsøksprosjekt om veiing av avfall er avsluttet. Veiing av avfall på enhetene er vurdert som for omfattende og ressurskrevende. For transport har man i 2014 arbeidet med etableringen av et klimagassregnskap. Enhetene har i 2014 manglet konkrete måltall for vurdering av måloppnåelse på disse områdene.
  • Rådmannen har ikke i tilstrekkelig grad erstattet diesel/bensinbiler med elbiler. Per mai 2015 mangler kommunen 21 elbiler i forhold til bystyrets budsjettvedtak fra desember 2012 om 100 kommunale elbiler.
  • Enheter som er mye transportavhengige har i større grad iverksatt miljøtiltak på transportområdet enn enheter som er lite transportavhengige. Hjemmetjenesten, byutvikling og øvrige enheter som har mye transport i arbeidet, har flere tiltak på transportområdet, mens helse- og velferdssentre, barnehager og skoler som har lite transport, har iverksatt få eller lite konkrete tiltak på området.
  • Revisjonen mener flere enheter kan gjøre mer og iverksette flere ulike tiltak for å redusere transporten eller få en mer miljøvennlig transport. Enhetene har i begrenset grad iverksatt konkrete miljøtiltak for daglige tjenestetransport, varetransport til enheten eller tiltak for reise mellom hjem og arbeid. Undersøkelsen viser samtidig at enhetslederne etterlyser iverksetting av flere tiltak, blant annet tilgang til elsykler, elbiler, bygging av ladepunkter for elbiler ute i bydelene, garderobe med dusjmuligheter, sykkelparkering på enhetene og flere sykkelstier.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?