Miljøledelse og tiltak for utslippskutt innen veitrafikk

Miljøledelse og tiltak for utslippskutt innen veitrafikk

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne miljørevisjonen undersøkt om kommunens arbeid med å redusere klimagassutslippene er i samsvar med ISO-standardens kapittel 10 om forbedring. Vi har også undersøkt om mål på områdene som berører veitrafikk er oppnådd.

Konklusjon

ISO 14001 - miljøforbedringer:

 • ISO-standardens krav til forbedringer, avvik og korrigerende tiltak er i all hovedsak ivaretatt.
 • Kommunen har rutiner for miljørapportering av tiltakene i klimahandlingsplanen. Det rapporteres til politisk nivå hva som er statusen for hvert enkelt tiltak med en vurdering av graden av måloppnåelse og tiltakenes vellykkethet.
 • Avvik i klimaplanen er rapportert og forbedringer vurdert.
 • Gjennom miljøledelse har kommunen jevnlig fokus på forbedringsområder for å nå målene i klimaplanen. De to siste årene har kommunen sørget for en grundig analyse av hva som må til av forbedringer og nye klimatiltak for at kommunen skal nå målsettingen om 80 prosent kutt i klimagasser innen 2030. Innspill til forbedring av tiltakene er fremmet i ulike politiske saker, blant annet vurderinger av nullutslippssoner som er et svært inngripende tiltak.
 • I klimabudsjettet er status for kommunens klimaarbeid analysert, og det er foretatt prioritering av klimatiltak for året og budsjettperioden.
 • Forslag til forbedringstiltak er dokumentert i innspill gitt i politiske saker til formannskapet og bystyret.
 • Kommunens klimaplan er til revisjon med forslag til forbedringer.

Måloppnåelse på området veitrafikk:

 • Elektrifisering av personbiler og innblanding av biodrivstoff i fossilt drivstoff har kuttet klimagassutslippene med 28 prosent mellom 2009 og 2020. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer med klimagassutslipp fra veitrafikk. En tredel av kommunens klimagassutslipp er knyttet til veitrafikk, og inngripende tiltak bør vurderes hvis man innen 2030 skal nå klimamålene.
 • Målet med utskifting av lette kjøretøy til nullutslipp innen 2023 er ikke nådd. Det er gitt dispensasjon for enkelte typer kjøretøy av beredskapshensyn. Behovet for dispensasjon bør etter revisjonens vurdering praktiseres strengt.
 • Kommunen har kommet langt i omstillingen for sine tyngre kjøretøy, men utfordringen er omstillingen av kommunens øvrige maskinpark til enten nullutslipp eller fossilfrie løsninger.
 • Bydrift har avvik på bruk av fossilfritt drivstoff for kjøretøy og maskinparken.
 • Utfasing av maskiner til mer klimavennlig løsning etter vedtatt utfasingsplan er ikke nådd for 2023. Kun 16 prosent av kommunens maskinpark er nullutslipp/elektrisk. Det er i hovedsak maskinene som har en andel elektrisk (19 prosent), mens ingen av kommunens traktorer er nullutslipp/elektriske.
 • Kommunen bør vurdere tiltak som kan bidra til å lette overgangen til lavutslippsløsninger for tyngre kjøretøy. Det bør settes av areal og midler til utbygging av infrastruktur for elektriske løsninger for tyngre kjøretøy.
 • Utbygging av infrastruktur for lading av elektriske personbiler er i hovedsak tilfredsstillende for lette personbiler i sentrumsområdene av byen, men tilrettelegging i enkelte boligområder, for enkelte enheter og ladeinfrastruktur for større næringskjøretøy og varebiler gjenstår.
 • Kommunen har mål om nullvekst for biltrafikken i klimaplanen og i byvekstavtalen som er inngått med staten. Tall for 2023 viser en liten vekst i biltrafikken. Det bør vurderes ytterligere tiltak hvis målsettingen om nullvekst i biltrafikken skal oppnås.
 • Bybussene i Trondheim erstattet bruken av biodiesel med vanlig diesel i 2020, noe som ikke er i samsvar med klimaplanen. Halvparten av bybussene bruker i dag fossilt drivstoff.
 • Utviklingen i trafikktallene for de som reiser kollektivt er omtrent på samme nivå som før pandemien, men sammenligningstallene er usikre på grunn av omlegging av rutetilbud.
 • Bysamfunnet har en positiv utvikling med mer utslippsfri personbiltrafikk, samt tilrettelegging for mer gange og sykling. Målsettingen med andel syklende er imidlertid ikke nådd.
 • Ytterligere tiltak bør vurderes hvis målene om 80 prosent klimagasskutt skal nås innen 2030.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 20.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward