Økonomistyring Trondheim bydrift veg

Økonomistyring Trondheim bydrift veg

Rapporten i pdf

Det har over en periode på flere år har vært overskridelser innenfor Bydrift Veg. Revisjonen har undersøkt om veienheten har god økonomistyring og om denne er i samsvar med rammebetingelsene og økonomireglement på området. Vi har hatt fokus på om rammene for å budsjettere, føre regnskapet - og rapportere mest mulig riktig er til stede, om ressursbruken koordineres på veiarbeidet for å forhindre for høyt ressursbruk, og om tiltak som er skissert av enheten selv for å unngå framtidige overskridelser, er iverksatt og har hatt effekt.

Resultatene av undersøkelsen på vegområdet viser at Bydrift har for lavt budsjett i forhold til vintervedlikehold av veier. Vedlikehold av veier som sådan er også underbudsjettert. Etterslepet er beregnet til 80 millioner kroner i siste økonomiplan. Undersøkelsen viser også at overskridelser på riksveger er blitt saldert mot kommunale veger og at budsjett og rapportering for riksveier har falt utenfor gjeldende rapporteringsrutiner. Oppfølging og styring av de ulike aktivitetene på kommunale og fylkeskommunale veier synes god, men på makronivå er tertialrapporteringen er ikke sammenlignbar med regnskapets oppbygging i GL (kommuneregnskapet). Generelt etterlyser vi mer dokumentasjon rundt regnskapsrapporteringen. Når det gjelder koordinering av grave- og asfaltarbeid mener vi at dette kan styrkes dersom enheten får etablert gode rutiner for dialog med berørte parter.

Trondheim bydrifts hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward