Oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner

Oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Trondheim kommunes oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Rapportens konklusjon

Kommunen har etablert flere tilbud til voldsutsatte, og sentralt i dette arbeidet står Enhet for psykisk helse og rus (Ephor) og krisesenteret. Det er etablert rutiner for oppfølging, og de ansatte har god kompetanse. Disse enhetene tilbyr i all hovedsak god oppfølging og brukerne får samtaler, kurs og praktisk hjelp i kontakten med andre offentlige instanser. Bistanden som blir gitt er i stor grad tilpasset brukernes individuelle behov.

Lokalene til krisesenteret tilfredsstiller ikke dagens krav til standard, og krisesenteret har ikke et likeverdig tilbud til alle brukergrupper. Kontakten med brukerne og deres barn i mannstilbudet er ikke like god som ved kvinnetilbudet. Krisesenteret har ikke et tilbud til voldsutsatte i aktiv rus.

I noen enkeltsaker har ikke samarbeidet mellom enhetene vært tilstrekkelig koordinert.

Ansatte utenfor Ephor, krisesenteret og Støttesenteret har ikke like god kunnskap om vold i nære relasjoner. Flere andre enheter har ikke hatt opplæring om håndtering av slike saker, og kjenner ikke til hvilke enheter som kan bistå.

Rapporten i PDF

Sist oppdatert: 16.04.2021

Fant du det du lette etter?