Sluttavtaler og oppsigelsessaker

Sluttavtaler og oppsigelsessaker

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt sluttavtaler og oppsigelsessaker i Trondheim kommune.

Omfang

Av 247 saker hvor kommunen har startet oppsigelsesprosess i perioden 2015-2022, har det blitt inngått 32 sluttavtaler (13 prosent). Flesteparten av de andre sakene endte med oppsigelse fra arbeidsgiver eller egen oppsigelse. Videre har følgende løsninger blitt benyttet i sakene: omplassering/endret stilling, advarsel, endringsoppsigelse, ny stilling, avskjed og sykepermisjon. I en del av sakene ble det ingen endring i stillingsforholdet.

Håndteringen av sluttavtaler og oppsigelsessaker

Kommunen har ingen retningslinjer for inngåelser av sluttavtaler. Det er enhetsleder som har ansvaret for inngåelse av denne type avtale. Personaltjenesten bistår enhetene med juridisk kompetanse.

Formelle prosedyrer for oppsigelsesprosesser, som blant annet forhåndsvarsel og drøftingsmøte, i stor grad blir fulgt i alle saker.

Advarsler som tilrettevisning og irettesettelse er gitt i omlag 20 prosent av sakene. Disse reaksjonsformene er brukt både i sakene som endte med sluttavtale og saker som fikk et annet utfall, men det er gitt i noe mindre grad i saker som ender med sluttavtale.

Suspensjon er blitt brukt i færre saker de siste årene enn tidligere, til sammen 17 saker i perioden. Tre av sakene hvor arbeidstaker ble suspendert har endt med sluttavtale.

Det er gitt forhåndsvarsel om avskjed i 24 saker i perioden som er undersøkt. I fire av disse, alle i 2022, har arbeidstaker faktisk blitt avskjediget. Det ble sendt forhåndsvarsel om avskjed i fem av sakene som endte med sluttavtale. De fleste sluttavtalene tilsvarer 5-6 måneders lønn. De siste årene er det i sluttavtalene blitt gitt flere måneders lønn enn tidligere.

Det er ulike årsaker til at det ble startet oppsigelsesprosesser i sakene som endte med sluttavtaler: brudd på arbeidsavtale eller interne retningslinjer, mistanke om straffbare forhold, arbeidstaker fungerte ikke i stillingen, sykdom og overtallighet. Gjennomgangen av sluttavtalene gir inntrykk av at jo mer alvorlig saken er, desto oftere ender saken med sluttavtale. Det er flere og sammensatte begrunnelser for at kommunen velger å inngå sluttavtaler i enkelte saker. Blant disse er prosessrisiko, kommunens omdømme, hensynet til bestående arbeidsmiljø og det faktum at stillingsvernet står sterkt.

Kommunen har ingen lederskole lenger, og det er lite systematisk opplæring av enhetsledelsen på dette området. Det mangler dokumentasjon i arkivet i flere av sakene.

Åpenhet og meroffentlighet

Det blir gitt innsyn i sluttavtaler ved innsynskrav. Vi får opplyst at avtalene i utgangspunktet er offentlige, men i de alle fleste sluttavtaler står det at begge parter bevarer taushet om avtalen såfremt det ikke strider mot lovpålagt opplysningsplikt.

Les rapporten her.

Sist oppdatert: 29.03.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward