Trondheim kommune sin rolle som sponsor og kunde av Trondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommune sin rolle som sponsor og kunde av Trondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt i hvilken grad kommunens interesser som sponsor og kunde av Trondheim kommunale pensjonskasse blir fulgt opp på en god måte av kommunedirektøren. Temaene som er gjennomgått er avgrenset til følgende:

  • Krav og forventninger stilt til TKP
  • Sikring av kompetanse til styring og oppfølging av TKP
  • Oppfølging av pensjonskassens kapitalforvaltning og økonomi
  • Krav til bufferkapital og kontrollfunksjon
  • Ivaretakelse av pensjonskassens uavhengighet

Bakgrunnen for undersøkelsen henger sammen med at TKP over flere år har hatt lavere avkastning av pensjonsmidlene enn KLP og andre sammenlignbare pensjonskasser. Utfordringene for TKP var at de ble hardt rammet av finanskrisen i 2008. Store deler av bufferkapitalen gikk tapt. I ettertid har denne blitt styrket av kommunen, men det har tatt tid. Revisjonen har beregnet at TKP, som følge av det, har hatt en mindreavkastning på 1-1,6 milliarder kroner mellom 2011 og 2021, sammenlignet med TKP og pensjonskassene til Bergen og Oslo kommune. God bufferkapital er viktig for å kunne ta noe større risiko i aksjemarkedet, noe som over tid gir forventet økt avkastning. I rapporten viser vi til at TKP først de siste årene har fått tilført nok risikokapital til å kunne holde en aksjeandel på nivå med KLP.

Rapporten konkluderer med at kommunens interesser som kunde og sponsor av Trondheim kommunale pensjonskasse har, etter finanskrisen i 2008 og spesielt etter 2015, blitt fulgt opp på en god måte av kommunedirektøren.

Kommunedirektøren har i sin oppfølging hatt hovedfokus på kapitalforvaltning, oppbygging av risikokapital og oppnådd avkastning. Kommunedirektøren har også hatt fokus på de risikoer som ligger i det å øke aksjeeksponering ved at deler av disposisjonsfondet nå er øremerket TKP. Det er betryggende da kommunen og pensjonskassen må være forberedt på at eventuelle børskrakk som i 2008 kan skje igjen.

Les rapporten her:

Rapport 8/2022: Trondheim kommune sin rolle som sponsor og kunde av Trondheim kommunale pensjonskasse

Sist oppdatert: 29.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward