Utvidet selskapskontroll av Vistamar

Utvidet selskapskontroll av Vistamar

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en utvidet selskapskontroll av Vistamar rehabiliteringssenter SL. Vi har undersøkt om Trondheim kommunes eierinteresser i Vistamar har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte og om Vistamar driver sin virksomhet i tråd med føringer fra bystyret og annet lov og regelverk. Vi har også undersøkt om Vistamar har hatt en tilfredsstillende økonomistyring.

Rapportens konklusjon

Vistamar har siden oppstart og fram til mai 2017 hatt en eierstyring som ikke har vært i samsvar med bystyrets vedtatte prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Dette innebærer blant annet:

  • Det har ikke vært benyttet valgkomité til styreoppnevning.
  • Det ble ikke utarbeidet en selskapsspesifikk eierstrategi for Vistamar før våren 2017, åtte år etter at selskapet ble etablert.
  • Fram til 2016 ble regnskapene for Vistamar godkjent uten at revisjonsberetning var lagt ved.
  • Det ble ikke utarbeidet en styreinstruks før i 2017.
  • Eier har i større grad enn det som er vanlig for kommunale selskaper lagt til grunn at rådmannen følger opp selskapet.

Det siste året er det iverksatt tiltak for å avklare styringsmessige forhold mellom kommunen og Vistamar.

Vistamar har i stor grad hatt et tjenestetilbud i samsvar med bystyrets føringer og forventninger til selskapet. Selskapet har hatt god måloppnåelse og brukertilfredsheten har vært høy. Vistamar har vært et populært tiltak med fullt belegg og lange ventelister. I 2018 ble egenandelen doblet, noe som har medført færre søknader og betydelig kortere ventelister.

Det har vært vesentlige utfordringer knyttet til ledelse og arbeidsmiljø ved Vistamar. Oppsigelsene som ble iverksatt på grunn av nedskjæringer ble ikke gjennomført i samsvar med kommunens arbeidsgiverpolitikk, men var samtidig ikke i strid med det spanske lovverket. I 2017 fikk Vistamar ny ledelse, og det har blitt iverksatt tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

Vistamar har ikke hatt en tilfredsstillende økonomistyring og internkontroll for økonomi. Dette innebærer blant annet:

  • Manglende rutiner på økonomiområdet
  • Økonomihåndteringen har ikke vært i samsvar med kommunens retningslinjer
  • Balanseregnskapet inneholder eldre uavklarte fordringer
  • Uklarheter rundt rammefinansieringen har medført at selskapet må betale tilbake for mye utbetalt husleietilskudd som har gått inn i driften
  • Tidligere direktør har lånt av Vistamars midler til eget forbruk

Det er nå iverksatt tiltak for å få en bedre internkontroll og økonomihåndtering i selskapet.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på mobil 92 06 87 50 eller e-post .

Sist oppdatert: 22.11.2021

Fant du det du lette etter?