IKT i trondheimsskolen

IKT i trondheimsskolen

Om IKT i Trondheimsskolen

IKT i Trondheimsskolen er et pågående initiativ der det arbeides med konkrete satsingsområder og tiltak for å øke den digitale kompetansen i skolen. En helhetlig og systematisk satsing på IKT i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale ferdigheter, og til å utjevne digitale forskjeller mellom klasser, trinn og skoler. Målet er at elevene skal utvikle en god digital praksis gjennom å jobbe hensiktsmessig med IKT i alle fag. Vi vil at alle elever og lærere skal ha tilgang til kvalitetssikrede og reklamefrie digitale læremidler og ressurser som støtter opp om praktisk og variert undervisning og læring.

I nytt læreplanverk skal elevene tilegne seg digital kompetanse som både skal gjøre dem i stand til å løse problemer, men også utøve medborgerskap, kritisk tenking, etisk bevissthet og god dømmekraft. Koronapandemien satte sitt preg på skolehverdagen fra våren 2020, og viser at skolene må være forberedt på å tilby deler av eller hele opplæringen som fjernundervisning. Det er derfor viktig å opprettholde satsingen på infrastruktur, øke utstyrstettheten i skolen, tilgjengeliggjøre flere felles digitale læremidler, samt sørge for at lærere får den kompetansen de trenger for å undervise i en digital skolehverdag. En slik satsing på en mer digital skolehverdag vil kunne bidra til at både lærere og elever blir mer trygge på sin egen digital kompetanse.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oppvekstadministrasjonen, kommunedirektørens fagstab og IT-tjenesten koordinerer denne satsingen, i nært samråd med praksisfeltet - både rektorer, IKT-veiledere og lærere.

Gjennomførte og aktive tiltak

  • Elevene benytter Chromebooks som digitale arbeidsflate i skolen, og tilhørende Google Workspace for Education som arbeids- og læringsverktøy.
  • Det ble innført digital meldebok for kommunikasjon mellom skole og hjem.
  • Iktplan.no ble innført som ressurs for grunnleggende digitale ferdigheter. Tiltaket ble gjennomført som et skolebasert kompetansehevingstiltak under oppfølging og veiledning av daværende Senter for IKT i utdanningen, nå en del av Utdanningsdirektoratet. Iktplan.no retter oppmerksomhet mot blant annet produksjon, opphavsrett, søk, kildekritikk, kommunikasjon og personvern, der digital dømmekraft og nettvett er gjennomgående tema.
  • Det er ønskelig at skolene har tilgang til en større og mer innholdsrik “verktøykasse” av digitale læremidler, med tilhørende felles kompetanseløft for lærerne. Dette er for å bedre imøtekomme skolenes behov for å sikre et mer jevnbyrdig tilbud til elevene. Trondheim kommune har de siste årene satset mer på digitale læremidler, og også i den forbindelse frikjøpt fem digitale pedagoger i delte stillinger for å ivareta hver sine fagområder med hensyn til digitale læremidler og kompetanseheving.
  • Hver skole i Trondheim har en IKT-veileder som både fungerer som førstelinjesupport for elever og ansatte, kontaktperson mot kommunens leverandører, og pedagogisk veileder for sine kolleger. Oppvekstadministrasjonen arrangerer nettverkssamlinger for IKT-veiledere fire ganger i året, der det rettes oppmerksomhet mot alt som angår IKT og skole.
  • Seks skoler i Trondheim deltok i Utdanningsdirektoratets forsøk med programmering som valgfag på ungdomstrinnet. Dette valgfaget er nå en del av læreplanverket, og kan tilbys på alle ungdomsskoler.

Veien fremover

  • Fortsatt fokus på bredere tilgjengelighet av digitale læremidler til alle lærere og elever, og på kompetanseheving av lærere i bruk av disse digitale læremidlene.
  • Større fokus på etablering av digital praksis i skolen som er variert, kreativ, hensiktsmessig og trygg.
  • Rette større oppmerksomhet mot personvern og informasjonssikkerhet i skolen.
Google Workspace for Education

Trondheim kommune benytter Google Workspace for Education som nettbasert kontorpakke. Det betyr at dokumenter, regneark, presentasjoner med mer er fullt ut nettbaserte, og at elevene kan logge seg på alle typer utstyr for å jobbe med dette. Dette gjør det enkelt å jobbe med de samme dokumentene hjemme og på skolen, og i tillegg kunne dele filer med andre elever eller lærere.

Det er utarbeidet en egen informasjonsside rettet mot foresatte om bruken av Google Workspace for Education.

Digitale læremidler og verktøy

Alle elevene har tilgang til et utvalg av felles digitale læremidler og verktøy. Se elevene sin oversikt. I tillegg til disse har skolene også lisenser på andre digitale læremidler.

Chromebooks

Trondheim kommune benytter Chromebooks (bærbare PC'er) som digitalt utstyr i skolen. Dette er maskiner med Google sitt operativsystem (ChromeOS).

Læringsplattform - Google Classroom

Google Classroom er kommunens læringsplattform. Læringsplattform er et verktøy mellom lærer og elev.

Google Classroom ble innført i trondheimsskolen høsten 2016

Pålogging

Personvern og informasjonssikkerhet

 

Kontaktperson for IKT i trondheimsskolen

Eirik Hellan
Rådgiver, Oppvekstadministrasjonen
Mob: 95 13 11 82
E-post:

Ansatte i Trondheim kommune skal melde feil og support i Selvbetjeningsportalen

Sist oppdatert: 07.02.2024

Fant du det du lette etter?