Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

Kontaktperson

Kulturenheten

Trygve Fætten
Telefon 91672476

E-post: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no  

Retningslinjer

Hvilke aktiviteter prioriteres

 • Tidsavgrensede aktiviteter for barn og unge
 • Aktiviteter som foregår i Trondheim
 • Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring
 • Anlegg/utstyr som kan brukes i aktiviteter for barn og unge
 • Tilrettelegging av lokaler, for eksempel oppussing
 • Ledertrening og lederrekruttering til organisasjoner for medlemmer som bor i Trondheim
 • Aktiviteter skal være rusfrie

Hvem kan få tilskudd

 • Frivillige organisasjoner i Trondheim
 • Grupper av barn og unge, bosatt i Trondheim
 • Enheter i Trondheim kommune kan søke om tilskudd til aktiviteter der barn og unge er initiativtakere
 • Politiske og religiøse ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til prosjekter

Følgende prioriteres ikke

 • Tilskudd til ordinær drift, herunder lønn
 • Personlig utstyr
 • Kurs/seminardeltakelse
 • Reise- og turnestøtte
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet, disse henvises til egne tilskuddsordninger
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielt baserte arrangement
 • Aktiviteter som inngår som en del av tilbudet i skole/sfo
 • Ordinære idrettsarrangement, samt ordinær deltagelse i idrettslagenes aktiviteter

En søknad pr tiltak

Du kan bare søke på en tilskuddsordning. Ikke søk på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

En samlet søknad pr år

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse.

Endringer

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte Trondheim kommune ved saksbehandler. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Skjema

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

Skrive rapport for tilskudd gitt i 2015 eller 2014: Rapportskjema

Papirskjema for rapport 2015/2014 fås ved henvendelse til:
Bytorget, Erling Skakkes gt 14. Tlf 72 54 25 10
Kulturenheten, Dronningens gt 1 b. Tlf 72 54 57 00

Rapport på papir sendes til:
Trondheim kommune
Kulturenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Revidert av rådmannen 26.09.2012
Revidert av rådmannen 07.05.2015
Revidert av rådmannen 27.10.2015

ikon kultur Tilskudd og stipend