Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, k20210049

Frist for innspill: 10.12.2021

Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, k20210049

Den 28.09.2021 vedtok bygningsrådet at arbeid med kommuneplanens nye arealdel igangsettes, og at kommunedirektørens utkast til planprogrammet for arbeidet sendes på høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel (KPA) er Trondheim kommunes overordnede plan for bruken av arealene de neste 12 årene. Arealdelen er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Planprogrammet handler om hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er tenkt gjennomført. Her beskrives mål for planen, gjeldende føringer, tema som skal vurderes i planen og hva som skal konsekvensutredes.

Her kan du lese mer og følge planarbeidet

Digitalt informasjonsmøte og åpne kontordager

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om planarbeidet 15. november klokken 18-20. Det vil også bli avholdt åpne kontordager 17. og 29. november klokken 09.00-15.00, der det blir mulighet for å komme i bytorget i (Erling Skakkes gate 14) og stille spørsmål til arbeidet. Følg med på nettsiden vår for mer info og lenke til digitalt møte.

Saksdokumenter

Innspill

I forbindelse med høring av planprogrammet ønsker vi innspill på:

  • innholdet i planprogrammet
  • arealformål i ny arealdel
  • andre konkrete innspill på viktige hensyn og bestemmelser i ny arealdel

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/219

Sist oppdatert: 01.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward