Igangsatt: Nidelvstien, turstitrase fra Kambrua til Trongfossen, detaljregulering, K2018004

Igangsatt: Nidelvstien, turstitrase fra Kambrua til Trongfossen, detaljregulering, K2018004

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Trondheim kommune; enhet for idrett og friluftsliv, starter arbeidet med detaljregulering for tursti langs Nidelva på strekningen mellom Kambrua og Trongfossen i Klæbu kommune.

Planarbeidet skal legge grunnlag for etablering av en ca. 22 km lang sammenhengende tursti med tilhørende parkeringsplasser og adkomster fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Trongfossen i Klæbu; Nidelvstien.

Anbefalt trase for den om lag 15 km lange Klæbu-delen av stien framgår av kartskissen. Traseen følger opp vedtakene i fellesnemda for Klæbu og Trondheim 04.09.2018 og formannskapet i Trondheim kommune 23.10.2018.

Bredden på planområdet vil typisk være om lag 20 meter på mesteparten av strekningen slik at den kan optimaliseres i planprosessen. Ferdig opparbeidet tursti vil bli 2-3 meter bred inkludert skuldre. Foreslått planområde tar i tillegg høyde for alternative traseer på delstrekninger, areal for rasteplasser, parkering samt midlertidige anleggs- og riggområder i forbindelse med bygging av stien.

Planområdet bestå av fire delstrekninger mellom kommunegrensa ved Kambrua, Tanem bru, Gjellifitja, Svean bru og Trongfossen. I tillegg ligger fire delstrekninger i Trondheim kommune.

Planen omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning. Tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn vil bli vurdert og beskrevet i planen i henhold til kommunens tilbakemelding datert 30.11.2018.

Tilbakemeldingsbrev fra Klæbu kommune

Dette er blant annet virkninger på naturmangfold, kulturminner og landbruk, muligheter for universell utforming samt risiko- og sårbarhetsanalyse.

Berørte grunneiere og naboer varsles i egne brev. Det vil bli arrangert åpent informasjons- og innspillsmøte om planarbeidet 8. januar 2019 kl. 18.30 i kommunestyresalen i Klæbu rådhus. Inngang fra sokkelen.

Norconsult AS er kommunens rådgiver for reguleringsplanarbeidet. Spørsmål, og skriftlige innspill til planarbeidet kan rettes til:

  • Norconsult v/ John Stephen Skjøstad, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim eller på e-post til tlf. 45 63 69 44.
  • Trondheim kommune – Enhet for idrett og friluftsliv v/Helge Johansen tlf. 91 63 41 08

Informasjon om reguleringsarbeidet ligger tilgjengelig på følgende nettsider:

FRIST FOR INNSPILL: 14.01.2019

Kart

Mer detaljerte kart som viser planavgrensningen:

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward