Fridheimveien 1 og 3 og Jarleveien 12, detaljregulering, r20220025

Frist for innspill: 17.06.2024

Fridheimveien 1 og 3 og Jarleveien 12, detaljregulering, r20220025

Overnevnte plan er 30.04.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig, næring, parkeringskjeller, torg og gate ved Fridheimveien 1 til 3 og Jarleveien 12. Det legges til rette for inntil 400 boliger og 1 200 m2 næringsformål.

Sammendrag

Bebyggelsen i planforslaget er formet som et storkvartal som avgrenses av de tre gatene rundt; Fridheimveien, Ladebekken og Jarleveien. I vest er bebyggelsen trukket inn, slik at det dannes et torg mot Fridheimveien og bebyggelse i tilgrensende reguleringsplan, Jarlheimsletta. 

Ny bebyggelse i planområdet har varierte høyder fra 3 til 13 etasjer. Bebyggelsen er trappet ned i sør og vest for å gi sol på terrenget i uteoppholdsarealet. To høyhus er foreslått som en del av kvartalet: et høyhus med 11 etasjer i vest og et høyhus med 13 etasjer i øst.

Planforslaget har flere gode kvaliteter, men det er deler av utformingen det ikke er oppnådd enighet om. Dette gjelder spesielt høydene på bebyggelsen i planforslaget, som har svært negative virkninger for eksisterende boliger, landskapsrommet og lystgårdslandskapet. I tillegg er det behov for en grundigere vurdering av boligsammensetningen og størrelsen på de ulike leilighetstypene, for å bidra til velfungerende og stabile nabolag. 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/9942

Sist oppdatert: 14.05.2024