Områdeplan for Tempe og Sorgenfri, r20120020

Frist for innspill: 11.03.2024

Områdeplan for Tempe og Sorgenfri, r20120020

Overnevnte plan er 09.01.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utvikle Tempe-Sorgenfri til en tettere bydel, med møteplasser, forbindelser og sentrumskvaliteter. Det skal legges til rette for en transformasjon til en attraktiv sentrumsbydel. Områdeplanen avklarer overordnet arealbruk, helhetlige prinsipper for bydelen og sikrer opparbeidelse av offentlige byrom og forbindelser.

Sammendrag

Områdeplanen for Tempe og Sorgenfri legger til rette for utvikling av bydelen, med fokus på å øke tettheten, flere byrom, og styrke infrastrukturen for myke trafikanter. Sentrale elementer inkluderer et byromsnettverk med et tydelig bydelstorg, endringer i veisystemet for å forbedre fotgjengerforhold og redusere biltrafikk, samt tiltak langs Nidelva for å øke tilgjengeligheten til naturområder. Planen legger også vekt på funksjonsblanding og en variert boligsammensetning for å styrke sosial bærekraft og øke bostabilitet. Planen krever ytterligere trafikkanalyser før endelig godkjenning, og det planlegges også etablering av et mobilitetshus for å sentralisere parkeringsløsninger og støtte bærekraftige transportmetoder.

Områdeplanens fire hovedgrep:

  • Byromsnettverk med tydelig torg for hele bydelen.
  • T-kryss og flere kryssinger av Holtermanns veg i plan. Stengt Tempevegen for gjennomkjøring.
  • Forsiktig aktivisering ved Nidelva
  • Funksjonsblanding og variert boligsammensetning  

For å redusere barrierene på Tempe-Sorgenfri er det essensielt å planlegge en sammenhengende bydel med attraktive forbindelser mellom målepunkter. Hovedgrepene spiller en avgjørende rolle for å oppnå dette målet.

Saksdokumenter

Vedlegg

I løpet av høringsperioden ønsker vi å inkludere dere som bor i området, dere som bruker området og dere som ønsker å være med å utvikle området. Vi vil derfor arrangere noen ekstra møtepunkt hvor vi kan informere om hva vi vil oppnå med planarbeidet og høre på deres innspill. 
 
1. februar - Tempesnakk på Tempe helse- og velferdssenter fra kl. 18.00-20.00.
13. februar - Stand på Nærbyen Senter kl. 15.00-18.00.
14. februar - Felles møte for utbyggere og deres plankonsulenter - Holtermanns veg 5 - kl. 13.30-14.30. Invitasjon kommer (Det vil bli tilbud om individuelle møter i etterkant av dette). 
15. februar -  Stand på MAX-bygget kl. 12.00-15.00. 
 
Det er mulig å melde seg på epostliste for å motta informasjon om det videre arbeidet med områdeplanen, og aktiviteter i området frem mot sluttbehandling av områdeplanen. Send en epost til  med navn og din rolle (beboer, ansatt i området, skoleelev etc.) eller benytt deg av denne lenken
 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8468

Sist oppdatert: 11.03.2024