Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Frist for innspill: 06.04.2018

Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Overnevnte plan er 19.02.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av to kantstoppstasjoner tilrettelagt for metrobuss i Ranheimsvegen, mellom Anders Søyseths veg og Grilstadfjæra. Det skal også legges til rette for gangforbindelser i tilknytning til kantstoppstasjonene.

Sammendrag

Ranheimsvegen reguleres til offentlig kjøreveg med utgangspunkt i eksisterende senterlinje og bredde, det vil si 6,5 meter. Krysset med Grilstadfjæra er strammet opp i forhold til dagens regulering. Vestre avkjørsel til Ranheimsvegen nr. 130 er av hensyn til høydeforhold flyttet cirka 10-15 meter vestover i forhold til gjeldende reguleringsplan.

Holdeplassene skal anlegges som kantsteinstopp, med plattformer på 25 meters lengde og 3,5 meters bredde. Det skal etableres lehus med 6 meter lengde på plattformen på nordsiden av vegen, og 3 eller 6 meter lengde på plattformen på sørsiden av vegen. Plattformene legges i areal som i dagens reguleringsplan er regulert til annen veggrunn.

Gang-/sykkelveg føres bak plattformene og reguleres med 3 m bredde. Gang-/sykkelvegen på nordsiden av Ranheimsvegen reguleres stort sett iht. gjeldende plan, men flyttes ca. 0,5 m nordover inn på eiendommene 17/859 og 17/226 for å få plass til plattformen. Øst for plattformen reguleres gang-/sykkelvegen ut til kjørevegen for å etablere ny fotgjengerkryssing.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/28186

Sist oppdatert: 20.02.2018