Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Frist for innspill: 17.08.2018

Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Overnevnte plan er 12.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å binde de folkerike bydelene Saupstad/Kolstad/Flatåsen vest for Bjørndalen og Tiller/Rosten øst for Bjørndalen tettere sammen med en gang- og sykkelbro. Planen legger til rette for å bygge ca 180 meter bro og ca 270 meter tilhørende gang- og sykkelveger.

Sammendrag

Strekningen er en del av det planlagte hovedsykkelvegnettet i Trondheim. Det ble allerede i 1993 regulert en gangbroforbindelse over Bjørndalen i dette området. Gjeldene reguleringsplan ivaretar heller ikke de geotekniske utfordringene i området, og er heller ikke i overensstemmelse med den broen Miljøpakken ønsker å bygge. Broen reguleres derfor på nytt.

Planforslaget omfatter en i alt 450 meter lang trase for syklende og gående mellom Saupstadringen og Vestre Rosten. Planlagt brospenn er på 180 meter (tilsvarende Stavnebrua). Det er i plankartet tatt høyde for at brospennet kan bli noe lenger som følge av nedplanering av terrenget (stabiliserende tiltak).

Broa reguleres for en sykkelveg på 2,5 meter og et fortau på 2,0 meter, tilsvarende bredde som på Verftsbroa mellom Solsiden og Brattøra. I tillegg reguleres to meter på hver side til konstruksjon og gjerder. Planforslaget sikrer også areal til sykkelvei med fortau på bakken (øst-vest), og det reguleres en arm med vanlig gang- og sykkelvei inn fra Saupstadringen i sør. Eksisterende formål rundt broa og gang- og sykkeltilbudet videreføres i hovedsak som i dag, men det er lagt inn bestemmelsesområder som angir hvor det kan være anleggsområder og hvor det skal gjøres terrengbearbeiding.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

RIG-NOT 003 Vurdering av områdestabilitet og gjennomførbarhet

RIG-NOT-006 Oppdatert vurdering av områdestabilitet og og gjennomførbarhet

Notat - frihøyde over jernbanen

Forenklet lengdeprofil gang- og sykkelvei og bro

Snitt A,B

Snitt C,D,E

Snitt F,G,H,I

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 12/2502

Sist oppdatert: 14.06.2018