Casper Lundes veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170043

Frist for innspill: 16.03.2018

Casper Lundes veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170043

Overnevnte plan er 29.01.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bygge om og tilpasse to bussholdeplasser i Saupstadringen ved Casper Lundes veg, for å møte krav og standarder til metrobuss. Planforslaget skal legge til rette for to metrobussplattformer på 25 meter med tilhørende leskur og stasjoner, og betjene metrobusslinje M2, samt noen lokalbusser. 

Sammendrag

Området reguleres til kjøreveg, gang-/sykkelveg, annen veggrunn – tekniske anlegg, annen veggrunn – grøntareal og kollektivholdeplass. Det reguleres ca. 240 meter kjøreveg (SKV) gjennom planområdet. Det reguleres en egen gang‐/sykkelveg (SGS) i bakkant av plattformen til sentrum.

Gang‐ /sykkelvegen reguleres også videre vestover, men finansiering av denne biten er ikke avklart ennå. Det reguleres areal for kollektivholdeplass (SKH) for å kunne etablere kantstoppholdeplasser med plattformlengde på 25 meter på begge sider av Saupstadringen. Stasjonen mot sentrum vil ha samme beliggenhet som dagens busslomme. Dagens stasjon på sørsiden flyttes noe vestover. Alle gangarealene regulert som gang‐/sykkelveg (SGS) skal være allment tilgjengelig og universelt utformet med blant annet fast dekke. Det reguleres to arealer til midlertidig anleggsområde, 1# og 2#.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/28172

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward