Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Frist for innspill: 09.03.2018

Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Overnevnte plan er 18.01.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av sju bussoppstillingsplasser i busslommer for tidsregulering i Falkenborgvegen, tre plasser på nordsiden av vegen og fire plasser på sørsiden. Det skal også legges til rette for gangforbindelser med fortau i tilknytning til oppstillingsplassene. 

Sammendrag

Planforslaget er en del av MetroBussprosjektet fordi kollektivknutepunktet på Strindheim har behov for oppstillingsplasser for busser som har sin endeholdeplass her, og som har ventetid mellom sine kjøreruter. Tiltaket anses å være av midlertidig karakter, da bussoppstillingsplassene vil kunne flyttes ved fremtidig utvikling av området rundt Strindheim kollektivknutepunkt.

Planforslaget legger til rette for sju bussoppstillingsplasser i busslommer i Falkenborgvegen. Det reguleres areal for fire oppstillingsplasser på sørsiden av vegen, innenfor gnr/bnr 5/23. Total lengde med inn- og utkjøring er ca. 140 meter og bredden er 3,25 meter. På nordsiden av vegen reguleres areal for tre oppstillingsplasser, innenfor gnr/bnr 5/22, 5/29 og 6/18. Total lengde med inn- og utkjøring er ca. 80 meter og bredden er 3,25 meter.

Fortauene i tilknytning til oppstillingsplassene reguleres med minst 3 meter bredde. Det reguleres sammenhengende fortau langs sørsiden av Falkenborgvegen mellom avkjørselen til Falkenborgvegen 37 og bussholdeplassen ”Strindheim 2” ved kollektivknutepunktet. På nordsiden av vegen reguleres fortau fra Leangenvegen langs oppstillingsplassene og forbi vestre avkjørsel til Falkenborgvegen 32 (gnr/bnr 8/18). Fortauene skal være universelt utformet med naturlige ledelinjer, klart adskilte soner og fast dekke. Fortauene langs oppstillingsplassene skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med byggingen av oppstillingsplassene. Fortauet på sørsiden av vegen mellom oppstillingsplassene og holdeplassen ”Strindheim 2” vil bli opparbeidet og asfaltert midlertidig ved utbyggingen av oppstillingsplassene. Permanent opparbeiding vil først skje når eiendommene langs planområdet utvikles.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse
Plan- og profiltegning
Normalprofiler
Kabel- og ledningstegning

 

Saksreferanse: 17/28182

Sist oppdatert: 26.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward