Fv 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Frist for innspill: 06.07.2018

Fv 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Overnevnte plan er 15.05.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Det skal legges til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Fv. 704 fra Sandmoen til Røddekrysset, som en del av en helhetlig oppgradering tilbudet for myke trafikanter langs Fv. 704. Fylkesvegen er i dag svært trafikkert og trafikkfarlig for gående og syklende. Etablering av gang- og sykkelveg vil gi bedre trafikksikkerhet. Bussholdeplassene på strekningen skal også oppgraderes som en del av prosjektet, og vil få busslommer med tilhørende plattform. 

Sammendrag

Planforslaget skal legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs vestsiden av Fv. 704 mellom Sandmoen og Røddekrysset. Planen legger opp til flytting av verneverdige bygg, støyskjerming mot eksisterende eneboliger, samt busslommer ved holdeplassene som beholdes. I anleggsfasen vil deler av LNFR-områdene og boligområdene kunne benyttes til gjennomføring av byggetiltaket, men arealene skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter byggetid. Nødvendig areal settes av til midlertidig anleggs- og riggområder. De arealene hvor gang- og sykkelvegen etableres, omdisponeres permanent til offentlig samferdselsformål. Annet areal som blir berørt av tiltaket og som erverves av vegvesenet, blir regulert til annen veggrunn.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Tegningshefte med støykart

Eiendom 311_9,areal til renovasjonsbilens svingradius

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/10767

Sist oppdatert: 23.05.2018

Gå til toppen

arrow_upward