Haakon VIIs gate 4, detaljregulering, r20130055

Frist for innspill: 07.12.2018

Haakon VIIs gate 4, detaljregulering, r20130055

Overnevnte plan er 23.10.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med enkelte mindre boligrelaterte tilleggsfunksjoner på eiendommene Haakon VIIs gate 4 og 4B. Autronica-bygget bevares og transformeres til boliger. I første etasje mot Haakon VIIs gate vil det bli utadrettete funksjoner, med forretning, tjenesteyting og kontor, som derigjennom skal gi et bymessig preg. 

Sammendrag

Hovedformålet med planen er omforming av området fra industri/ næringsområde til boligområde. Foreslått utnyttelse åpner for 500- 600 boliger. I første etasje mot Haakon VIIs gate foreslås det utadrettete formål og ikke bolig.

Planforslaget legger opp til ca 17 boliger pr dekar. Tillatt bruksareal er 48.550 m². Det gir en utnyttelse på 141 % BRA. Ved beregning av antall boliger pr. dekar så legges det til grunn at planområdet er 34.364m². Planområdet måler totalt 36.115 m². 2093 m² av planområdet er grønnstruktur. 342 m² av grønnstrukturen kan beregnes inn uterommet. Tillatt bruksareal for boliger er 46.250 m². 2.300 m² av tillatt bruksareal er forretning, kontor og tjenesteyting. Brutto gjennomsnittstørrelse på bolig i planforslaget er 77 m². Det vil bli 662 boliger dersom det legges til grunn brutto gjennomsnittstørrelse 70 m². Krav i bestemmelsene sikrer at det blir minimum 360 boliger i planområdet, som utgjør ca 10 boliger pr dekar.

Det legges opp til at Julianus Holms veg skal videreføres som kun gang- og sykkelveg gjennom planområdet fram mot idrettsanlegget. Autronica-bygget (BBB9) bevares og transformeres til boliger. Mot Haakon VIIs gate legges det opp til en bymessig byggestruktur. Mot Lade allé tilpasses bebyggelsen mer til tilliggende boligbebyggelse og herregårdslandskap. På grunn av støy og luftkvalitet så legges det opp til forretning, kontor og tjenesteyting i første etasje mot Haakon VIIs gate.

På grunn av støy og støv så tillates det ikke boliger i første etasje og boliger helt ut i fasaden mot Haakon VIIs gate i andre og tredje etasje. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk notat

Datarapport fra grunnundersøkelser

Notat overordnet VA-plan

Overordnet VA-plan

Overordnet VA-plan

Vurdering av lokal luftkvalitet

Støyutredning

Helsefaglig utredning

Trafikkanalyse

Miljøtekniske undersøkelser

Fjernvirkning

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 12/31968

Sist oppdatert: 26.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward