Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Frist for innspill: 18.05.2018

Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Overnevnte plan er 20.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligblokker, samt noe kontor og forretning. Følgende reguleringsformål foreslås: boliger/kontor/forretning for eksisterende bebyggelse i nord, og et gatetun ut mot vegkrysset. For resterende del av planområdet foreslås det boligbebyggelse (blokker). I tillegg reguleres det inn nytt fortau langs Heimdalsvegen.

Sammendrag

Planområdet skal minimum inneholde 75 boenheter ved full utbygging. Samlet bruksareal (BRA) for felt B1 skal ikke overstige 7 000 m2. Det tillates forretning/ kontor i sokkeletasje til B1-2 ut mot Heimdalsvegen. Bebyggelsens høyde ut mot Heimdalsvegen tilsvarende 4 etasjer, mens mot jernbanen i øst tilsvarer det 5-8 etasjer noe som avviker fra tidligere vedtak om høyder på Heimdal.
Det skal etableres et stort felles uterom i midten av bebyggelsen med mulighet for variert aktivitet for både voksne og barn.
All bilparkering for boliger legges i parkeringskjeller. For dagens næringsvirksomhet tilrettelegges det for én gjesteplass på bakkeplan innenfor formålet B/F/K. Dagens to avkjørsler fra Heimdalsvegen nr. 10 og 12 fjernes, men boligområdet B1 får felles avkjørsel med Heimdalsvegen 14 fra Heimdalsvegen på sørsiden. 3 m bredt fortau ut mot Heimdalsvegen og gatetun ut mot Johan Tillers vei reguleres og skal opparbeides som en konsekvens av planforslaget.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Geoteknisk utredning

Støyrapport

Støvrapport

Trafikknotat

Illustrasjonsplan 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/39594

Sist oppdatert: 05.04.2018