Ivar Lykkes veg, detaljregulering, r20170031

Frist for innspill: 22.06.2018

Ivar Lykkes veg, detaljregulering, r20170031

Overnevnte plan er 08.05.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for at hotellet kan utvides med et nytt tårnhus med hotellrom, og for utvidelse av konferansedelen. Den nye bebyggelsen planlegges vest for dagens hotell. Siden planen omfatter et nytt høyhus, er det lagt spesiell vekt på å illustrere fjern- og nærvirkning,virkninger på lokalklima og skyggevirkning.

Sammendrag

Kapasiteten ved hotellet vil øke med 200 rom, til 320. Det nye tårnhuset blir ca. 75 meter høyt, 25 meter høyere enn det eksisterende. Antall ansatte øker til ca. 35, fra ca. 20. Den nye konferansedelen mot E6 bli ca. 10 meter høyt.

Antall parkeringsplasser opprettholdes med ca. 80, inkl. HC-parkering og 20 plasser i ny p-kjeller under konferansedelen av nytt hotell. I parkeringsveilederen spenner normkravet fra 32 til 169 bil-parkeringsplasser for denne planen.

Trafikkløsningene i planområdet beholdes som i dag, med noen forbedringer. Atkomsten til vareleveringa flyttes vestover og det bygges en ny atkomstveg fra Ivar Lykkes veg øst-vest og inn til varemottaket. Renovasjon skal løses innomhus. Det planlegges et nytt, bilfritt uterom på sørsida av hotellet. Det vil være skjerma for støy fra E6.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse
Geoteknisk vurdering 
Støyutredning
Vurdering av lokal luftkvalitet
Illustrasjoner
Nær- og fjernvirkninger
Trafikkanalyse
Vurdering av lokal vindkomfort
VA-plan

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/13100

Sist oppdatert: 09.05.2018

Gå til toppen

arrow_upward