Lade allé 73, detaljregulering, offentlig ettersyn og varsling av utvidet planområde, r20140047

Frist for innspill: 01.12.2017

Lade allé 73, detaljregulering, offentlig ettersyn og varsling av utvidet planområde, r20140047

Overnevnte plan er 13.10.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Det gjøres oppmerksom på at planområdet er utvidet etter varsel om igangsatt planarbeid.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere felt B4 innenfor områdeplanen for Lade allé 59-73 til boligbebyggelse, og å regulere nytt kryss i Lade allé til erstatning fra dagens og regulert rundkjøring.

Sammendrag

Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger med tilhørende uteområder på Lade allé 73. Planforslaget viser blokkbebyggelse i tre og fire etasjer, med terrassering inn mot felles uteareal. All bilparkering er i kjeller med adkomst fra Lade allé.  Alternativer for plassering av bebyggelsen er diskutert med byplankontoret i planprosessen. Valgt løsning er den man fant at gir det beste felles uteområdet, og prioriterer en bymessig bebyggelse mot Lade allé.

Planforslaget viser maks utnyttelsesgrad for eiendommen i samsvar med områdeplanen, dvs. maks 125 % BRA og min 80 % BRA. Valgte utbyggingskonsept (125 % BRA) gir en boligtetthet på ca. 16 planlagte boliger per dekar og ca 115 boenheter. Beregnet med en gjennomsnittsstørrelse på 70 m², tilsvarer minimum og maksimum utnyttelse 83 -129 boliger, som gir en tetthet på 11,4-17,7 boliger per dekar.

Planforslaget inkluderer flytting av holdeplass, for å gi bedre trafikksikkerhet mot avkjørsel.

Planforslaget inkluderer også regulering av kryss i stedet for rundkjøring i Lade allé, siden det ikke lengre er behov for rundkjøring i Lade allé når busser ikke snur her, og omfang av tungtransporten er redusert. Krysset omreguleres til en hensiktsmessig framtidsrettet løsning, hvor Lade allé kan utformes tilpasset en bymessig boligbebyggelse. Kryssing for fotgjengere og syklister kan prioriteres enda høyere, og utflytende trafikkarealer kan strammes inn.

Mot dagens rundkjøring i Haakon VII’s gate og Bromstadvegen reguleres inn areal for å sikre muligheten for fremtidig kollektivfelt, slik at kollektivtrafikken i Lade allé ikke blir forhindret av personbiler fra handelssenter eller boliger.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 2. Reguleringskart på bakken
Vedlegg 3. Reguleringskart under bakken
Vedlegg 5. Juridisk vedlegg. Støyvurdering
Vedlegg 6. Illustrasjonsplan
Vedlegg 7. Perspektiver og fjernvirkning
Vedlegg 8. ROS-analyse
Vedlegg 9. Geoteknisk notat
Vedlegg 10. VA-utredning

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/24734

Sist oppdatert: 16.01.2018