Ranheim omstigningspunkt, metrobusstasjon,detaljregulering, r20180016

Frist for innspill: 18.05.2018

Ranheim omstigningspunkt, metrobusstasjon,detaljregulering, r20180016

Overnevnte plan er 27.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av omstigningspunkt, med tilhørende reguleringsareal for Metrobuss på Ranheim. Holdeplassene skal ha en plattform på 60 meter med tilhørende leskur på hver side av Ranheimsvegen. Planen omfatter også breddeutvidelse av gaten, etablering av midtdeler/midtrabatt, og senkning av vegens stigningsgrad.

Sammendrag

Planforslaget legger til rette for etablering av to holdeplasser for Metrobuss langs Ranheimsvegen, med plattformer på 60 meters lengde og 3,5 og 4,25 meters bredde. Holdeplassene vil ha tilnærmet lik beliggenhet som dagens holdeplasser, i tillegg utvides de for å ha plass til reguleringsareal for Metrobussen. Det tilrettelegges for sykkelparkering for 48 sykler.
Det reguleres inn midtdeler/-rabatt mellom rundkjøringene. Helningsgraden på Ranheimsvegen reduseres fra 7 % til 5 %, for å bedre tilgjengeligheten for både Metrobuss og myke trafikanter. Det vil bli adskilt plattform og gang- og sykkelveg ved holdeplassen mot sentrum (nord i planen), mens det på holdeplassen fra sentrum vil være gjennomgående gang- og sykkelveg. Det reguleres inn tre nye avkjørsler fra Ranheimsvegen. To av disse skal erstatte tap av allerede regulert avkjørsel.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Illustrasjon og snitttegninger

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/42283

Sist oppdatert: 04.04.2018