Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Frist for innspill: 08.02.2019

Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Overnevnte plan er 18.12.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av snuplass, holdeplass og hvilebod langs Østmarkveien, for å betjene nytt busstilbud til området.

Sammendrag

Arealene foreslås regulert til kollektivanlegg, fortau, annen veggrunn- grøntareal og grønnstruktur. Planen omfatter snuplassen som vil ha oppstillingsplass for buss og hvilebod for sjåfører. Holdeplass for påstigning vil etableres lenger sør i Østmarkveien. Plass for avstigning vil bli ved innkjøring til snuplassen. Holdeplassene etableres som kantsteinstopp.
Areal mellom snuplass, atkomstveg og Harry Borthens vei skal beplantes. Mot Nidaros DPS skal det etableres skjerming med landskapsbearbeiding/landskapsvoll og revegetering med ulike tretyper og busker av områdets stedegne arter.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Notat - nytt sikkerhetsbygg, mobilitet

Illustrasjonsplan

Snitt 1

Snitt 2

Plan- og profiltegninger

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/29311

Sist oppdatert: 19.12.2018

Gå til toppen

arrow_upward